Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning Diarienummer: M2022/01828, KN2023/00727

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet om remissen Trafikanalys Rapport 2022:14 – Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 15 december 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.