Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

"Det är hög tid att vi arbetar samlat kring äldrefrågorna för att ge äldre en värdig ålderdom med god livskvalitet. Dels ska vi värna om dem som arbetat ett helt arbetsliv genom att trygga deras ekonomi och behov av god omsorg. Dels ska vi ta vara på det höga värde som våra äldre har för hela samhället, motverka åldersdiskriminering och ta vara på den kunskap och erfarenhet som de bidrar med."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Tenje

 • Regeringen föreslår moderniseringar av dataskyddslagstiftningen inom socialförsäkringsområdet

  Välfärdsbrott kostar årligen samhället tiotals miljarder. För att bekämpa detta föreslår regeringen en lagändring som ska ge Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten utökade möjligheter att använda personuppgifter vid kontroller för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott. Regeringen föreslår därför i en lagrådsremiss att ge de båda myndigheterna utökade möjligheter att utbyta information, exempelvis med andra myndigheter.

 • Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

  Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete.

 • Statsråden deltog i samtal om satsningar för ett hållbarare arbetsliv

  Porträtt på Anna Tenje och Paulina Brandberg
  Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltog i ett rundabordssamtal om satsningar för ett hållbarare arbetsliv. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Att fler blir äldre är positivt men det ställer också nya krav på välfärden. En prioriterad fråga för regeringen är att klara av att möta kompetensförsörjningsbehoven inom offentlig sektor och skapa fler förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Under fredagen deltog äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i rundabordssamtal tillsammans med representanter från den offentliga arbetsmarknaden, för att diskutera gemensamma satsningar på området.

Anna Tenje under en pressträff för överlämnande av arbetsskadeutredning.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje med utredare Dan Holke vid sin sida. Foto: Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot betänkandet En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring – för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet

Syftet med utredningen har varit att säkerställa att livräntan i arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. I uppdraget har ingått att analysera behovet av förändringar av nuvarande undantag i arbetsskadeskyddet vid smitta, liksom behovet av att anpassa skyddet vid arbete i hemmet. I ett tilläggsuppdrag analyserade utredningen hur finansieringen av arbetsskadeförsäkringen kan förändras för att skapa drivkrafter för arbetsgivare att förebygga arbetsskador och motverka långa sjukskrivningar.

Illustration: Regeringskansliet

Prisbasbelopp för 2024 fastställt

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 57 300 kronor för år 2024. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att garantipensionen, omvårdnadsbidraget samt taken i ersättningarna från sjuk- och föräldraförsäkring höjs, då de beräknas utifrån prisbasbeloppet. Även studiemedel från CSN berörs.

Statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen.
Regeringen föreslår i budgeten för 2024 att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen

Fredagen den 8 september besökte statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen. I samband med besöket hölls en pressträff där statsministern och äldre- och socialförsäkringsministern meddelade att regeringen i budgeten för 2024 föreslår att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Regeringen beräknar även avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

Anna Tenje på en pressträff om bidragsbrott
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje tillsammans med utredaren Amir Rostami. Foto: Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot slutbetänkandet från 2021 års bidragsbrottsutredning

En utredning har haft i uppdrag att se över möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott. Syftet är att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv hantering som ska minska antalet felaktiga utbetalningar och förhindra bidragsbrott som gäller ekonomiska förmåner och stöd som hanteras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 

Innehåll från Anna Tenje

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 89 träffar.