Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Mediestöd för varannandagsutdelning

    För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post föreslår regeringen att mediestödsanlaget ökas med 123 miljoner kronor för 2022.

    - Jag är glad att vi med det här förslaget kan möjliggöra att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin lokaltidning i brevlådan även kommande år, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Reklamskatten slopas nästa år

Från och med nästa år vill regeringen avskaffa reklamskatten. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022. Det bedöms minska administrationen för omkring 1 600 idrottsföreningar.

- Reklamskatten träffar ofta små idrottsföreningar och andra föreningar i samhället som drivs av ideella krafter, medan reklampelare med skärm inte betalar någon skatt. Det är både omodernt och orättvist. Därför är det bra att skatten avskaffas, inte minst för idrotten, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Remiss
Remiss Illustration: Regeringskansliet

På remiss: Ändringar i radio- och tv-lagen

Den 12 maj remitterade regeringen Ändringar i radio- och tv-lagen, Ds 2021: 12. I promemorian lämnas bland annat förslag om att införa nya regler i radio- och tv-lagen som syftar till att öka tillgången till information om ägarförhållandena hos leverantörer av medietjänster. Förslag lämnas också med syfte att synkronisera tillståndsperioderna för tv som finansieras med public service-avgiften och annan tv.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter en utredning om innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning

Regeringen har den 18 mars beslutat tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå hur public service-innehåll på internet ska kunna omfattas av motsvarande villkor som gäller för sändningarna i marknätet, förutsatt att ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen genomförs som möjliggör detta. Utredaren ska också se över möjligheten att ändra ordningen för beslut vid så kallad förhandsprövning av nya tjänster hos public service-företagen.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Beslut om skrivelsen Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

Den 11 mars har regeringen beslutat om skrivelsen Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service.

I skrivelsen instämmer regeringen i Riksrevisionens övergripande slutsats och informerar om att regeringen avser att följa Myndigheten för press, radio och TV:s arbete med de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 437 träffar.