Kultur­­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Kultursamverkansutredningens betänkande presenterades

    Den 27 september överlämnade utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället (SOU 2023:58) – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun.

  • Regeringen möjliggör hyresanstånd för Naturhistoriska riksmuseet

    Naturhistoriska riksmuseet har drabbats av ett akut reparationsbehov i en del av fastigheten, vilket gör att det inte går att bedriva en del av den ordinarie verksamheten i byggnaden. För att underlätta för museet och värna dess övriga verksamhet, beslutar regeringen att museet kan få anstånd med betalning av hyran.

Så skyddas kulturen i händelse av kris eller krig

Under vecka 39 genomfördes den årliga beredskapsveckan. Regeringen genomför en rad åtgärder för att stärka samhällets motståndskraft i händelse av en kris- eller krigssituation. Robusta beredskapsförberedelser är av stor vikt för att skydda gemensamt kulturarv i ett allvarligt läge.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Foto: Regeringskansliet

Kulturen som sammanhållande kraft – regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition

Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand satsningar på kulturen i årets budgetproposition.

Illustration: Regeringskansliet

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv”, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1622 träffar.