Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet på regional nivå

Sverige är indelat i 21 län, 20 regioner och 290 kommuner. Kommuner och regioner är självstyrande och styrs av regionalt och lokalt folkvalda politiker. Självstyret är grundlagsstadgat.

På regional nivå är Sverige indelat i 21 län. I varje län finns en länsstyrelse som är statens huvudsakliga representant. Varje län utgör även en region, och regionen styrs av en direktvald politisk församling. I Gotlands län ansvarar dock Gotlands kommun för de uppgifter som regioner ansvarar för i övriga län.

Länsstyrelser

I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter. Länsstyrelsernas uppdrag är brett och tvärsektoriellt, vilket innebär att myndigheterna arbetar både utifrån ett statligt helhetsperspektiv och sektorsövergripande. Länsstyrelserna ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Inom länet har länsstyrelsen fler uppdrag att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser samt att främja länets utveckling. Länsstyrelsen ska även följa tillståndet i länet och hålla regeringen informerad om händelser som inträffat i länet. Varje länsstyrelse leds av en landshövding som utses av regeringen.

Länsstyrelsernas webbplats

Regioner

Det största ansvarsområdet för regionerna är hälso- och sjukvården, som står för omkring 90 procent av utgifterna. Andra omfattande uppgifter är kollektivtrafik och regional utveckling. Om inte något annat har avtalats så är ansvaret för kollektivtrafiken delat mellan regionen och länets kommuner. Regionerna har egen beskattningsrätt och verksamheten finansieras främst genom skatt men också genom avgifter och statsbidrag.

Kommunallagen styr regionernas organisation, beslutsprocesser och ekonomi, medan regionernas olika verksamheter regleras genom speciallagstiftning som t.ex. hälso- och sjukvårdslagen. Självstyrelsen innebär även att regionerna förutom de lagreglerade uppgifterna har stor frihet att genomföra olika insatser.

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs i allmänna val. Regionfullmäktige utser en regionstyrelse som leder och samordnar arbetet. Dessutom finns ett antal nämnder som har till uppgift att förvalta och genomföra verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut.

Sveriges kommuner och regioners webbplats

Laddar...