Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning. Området omfattar bland annat arbete med att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov. Syftet med digitaliseringen av offentlig sektor är att kunna erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet. Digitaliseringspolitiken handlar också om att skapa goda förutsättningar för digital infrastruktur som till exempel bredband, digital post, digital identitet och 5G, och om att skapa goda förutsättningar för utveckling och användning av ny teknik så som data och artificiell intelligens. Arbete med att främja digital kompetens och digitalt ledarskap hör också till området.

Ansvariga för digitaliseringspolitik

Ansvarigt statsråd

Porträtt av Khashayar Farmanbar inomhus
Khashayar Farmanbar Energi- och digitaliserings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om digitaliseringspolitik

  • Förstärkt digital myndighetssamverkan

    Regeringen tillsätter en utredning som ska titta på hur myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer enklare, säkrare och mer systematiskt kan dela data.

Regeringen presenterar åtgärder för att förebygga bedrägerier

En av regeringens främsta prioriteringar är att stoppa den organiserade brottsligheten. Bedrägerier har en tydlig koppling till kriminella gäng och brottsvinsterna återinvesteras ofta i grov organiserad brottslighet. Därför presenterar regeringen nu åtgärder som ska försvåra och förebygga bedrägerier och efterföljande penningtvätt.

PTS och Digg får ökat ansvar för samhällets krisberedskap

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har medfört ett behov av att stärka Sveriges civila försvar och krisberedskap. Regeringen har därför gjort en historisk satsning för att snabba på återuppbyggnaden av det civila försvaret.

Regeringen ökar takten i bredbandsutbyggnaden

Regeringen ger Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att verka för att de tre miljarder som tillförs myndighetens stöd för bredbandsutbyggnad från 2023, främst ska satsas på utbyggnad i områden som har särskilda utmaningar med låg utbyggnadsgrad av bredband. Regeringen har också beslutat om en proposition som innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut sitt bredbandsnät till områden utanför den egna kommunen för att nå kunder som annars hade riskerat att inte kunna nås.

Narkotikaförsäljning via brev ska stoppas

Regeringen föreslår nu ett flertal åtgärder för att förhindra illegal handel via post, i syfte att begränsa tillgången till narkotika i samhället och bekämpa kriminalitet och den organiserade brottsligheten.

Innehåll om digitaliseringspolitik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1335 träffar.