Regeringens politik

Här hittar du regeringens politik och satsningar inom olika områden.

Projekt, satsningar och frågor inom olika områden

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 105 träffar.

 • Arbetet för att stärka barnets bästa

  Regeringen har genomfört en rad reformer och har flera förslag för att barn och unga ska få en stabil och trygg uppväxt. Barnets bästa är den bärande principen i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det förpliktigar och regeringen vidtar ett antal åtgärder för att stärka barns rättigheter. Här är ett urval av åtgärder som vidtagits på socialminister Lena Hallengrens område.

 • Data – en underutnyttjad resurs för Sverige

  Regeringens datastrategi syftar till att öka mängden data som kan användas för utveckling av till exempel artificiell intelligens. Det sker genom att underlätta datadelning. EU vill gå i spetsen för det datadrivna samhället och regeringens ambition är att aktivt bidra till en inre marknad för data. Inom många olika områden behövs stora mängder data för att kunna använda ny teknik, till exempel medicinsk forskning, hållbart samhällsbyggande ett konkurrenskraftigt näringsliv.

 • Utbildning för framtidens arbetsmarknad

  Sverige behöver utbildad arbetskraft för att möta framtidens utmaningar. För att utbilda för framtidens arbetsmarknad initierade regeringen 2014 kunskapslyftet, en omfattande utbyggnad av permanenta utbildningsplatser i hela landet. Regeringen har också gjort många andra satsningar för att underlätta för den som vill byta yrke eller vidareutbilda sig, bland annat ett mer flexibelt studiestöd, samt satsningar på validering och distansutbildning.

 • Regeringens arbete mot felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen

  I Sverige gör de allra flesta rätt för sig men det förekommer tyvärr fusk, felaktiga utbetalningar och ett systematiskt utnyttjande. Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg. Det gör att arbetet mot brottslighet och felaktiga utbetalningar i välfärden kan bedrivas mer systematiskt och effektivt än tidigare. Den som har rätt till bidrag eller ersättning ska få det, men inte en krona ska gå till den som fuskar.

 • Sveriges EU-ordförandeskap 2023

  Våren 2023 är Sverige ordförande i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet. – Sverige ska vara en professionell och effektiv ordförande som agerar opartiskt och i alla medlemsstaters intresse, säger EU-minister Hans Dahlgren.

 • Regeringens exportpriser

  Regeringens två priser Årets exportsuccé och Årets exportregion syftar till att öka exporten från landets regioner och uppmärksamma svenska exportframgångar.

 • Nationell strategi för life science

  I december 2019 presenterades den nationella life science-strategin, ett resultat av ett nära samarbete med samverkansprogrammet för hälsa och life science. I strategin har regeringen satt upp 30 målsättningar som bedöms vara särskilt angelägna för att uppnå regeringens mål att Sverige ska vara en ledande life science-nation.

 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

  Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Det är nu dags att steg för steg återgå till en mer normal vardag.

 • Ordning och reda på arbetsmarknaden

  Regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I EU-arbetet prioriterar regeringen fler jobb i alla medlemsländer. Jobben ska vara schyssta och villkoren rättvisa.

 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  Att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen. I det arbetet ingår insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Statsministern har gett jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg i uppdrag att intensifiera arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

 • För företagare med anledning av covid-19

  Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

 • En god arbetsmiljö för framtiden

  Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. I regeringens nya arbetsmiljöstrategi för 2021 – 2025 höjs ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken. I denna strategi tydliggörs politikens inriktning på de områden som regeringen bedömer har stor betydelse för att uppnå goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män. En säker och utvecklande arbetsmiljö är centralt för en väl fungerande och livskraftig arbetsmarknad.

 • Regeringens EU-prioriteringar

  Lösningen på många av de utmaningar som samhället står inför kräver samarbete. För Sverige är medlemskapet i EU ett centralt fundament. Det behövs en handlingskraftig union som kan ta sig an inte bara dagens utmaningar utan även morgondagens. I EU-samarbetet prioriterar regeringen särskilt frågor som rör fem områden – demokratin och rättsstaten, klimatet, jobb, migration och säkerhet.

 • Handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning

  Regeringen tar ett nytt och viktigt steg för arbetet mot korruption i offentlig sektor. Genom en handlingsplan mot korruption och ett uppdrag till Statskontoret skapas förutsättningar för ett mer effektivt och strukturerat arbete mot korruption. I förlängningen ska den bidra till att minska riskerna för korruption och de förtroendeskador som korruptionen medför.

 • EU:s långtidsbudget (MFF) 2021-2027

  I slutet av maj 2020 la EU-kommissionen fram ett uppdaterat förslag till EU:s långtidsbudget för 2021–2027 och förslag på åtgärder för att hjälpa de länder som drabbats hårt av coronautbrottet, ett så kallat återhämtningsinstrument. Vid ett extra toppmöte i Bryssel den 21 juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU samt om ett återhämtningspaket. Under Europeiska rådets möte den 10-11 december enades EU:s stats- och regeringschefer om den sista delen i långtidsbudgeten. EU:s långtidsbudget för 2021–2027 består av 1074 miljarder euro i åtaganden. Återhämtningspaketet är fördelat på 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån.

 • Regleringsbrev för 2021

  Här hittar du information om regleringsbrev till myndigheterna för budgetåret 2021. I breven beskriver regeringen till exempel vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året. Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

 • Regeringens åtgärder för fler lärare

  Regeringens arbete har som mål att alla barn och elever ska få möta kunniga och kompetenta lärare och förskollärare oavsett var i landet de bor. Det är så vi lägger grunden för en jämlik kunskapsskola och ett starkt samhälle. Arbetet för fler lärare är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. Vi har i dag en lärarbrist som riskerar öka ytterligare under kommande år på grund av en befolkningsutveckling med många barn och unga. Regeringen arbetar därför aktivt på flera fronter och tillsammans med flera aktörer för att lösa problemet.

 • Agenda 2030 | Mål 14 | Hav och marina resurser

  Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 13 | Bekämpa klimatförändringarna

  Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 • Agenda 2030 | Mål 11 | Hållbara städer och samhällen

  Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.