Regeringens politik

Här hittar du regeringens politik och satsningar inom olika områden.

Projekt, satsningar och frågor inom olika områden

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 74 träffar.

 • Totalförsvar

  Sveriges totalförsvar berör hela samhället. Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det består av två delar: det militära försvaret och det civila försvaret.

 • FN:s klimatförhandlingar

  Världens länder samlas i Dubai den 30 november-12 december för FN:s klimatkonferens COP28. Två frågor är särskilt i fokus på årets möte: den globala översynen av det globala klimatarbetet och utfasningen av fossila bränslen. Statsminister Ulf Kristersson deltar i mötet, liksom energi- och näringslivsminister Ebba Busch, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

 • Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

  Ett säkrare, grönare och friare Norden – det är fokus för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 kommer att vara vägledande för det svenska ordförandeskapet.

 • Barnkonventionen som svensk lag

  FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll i arbetet med att ta fram konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft i Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

 • Ordning i klassrummet

  Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Ordning på grunderna

  Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att räkna, läsa och skriva. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Ordning i skolsystemet

  Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Regeringens prioriteringar

  Regeringspartierna har, tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna, enats om sex samarbetsprojekt. Inom ramen för dessa ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Utöver de sex samarbetsprojekten arbetar regeringen även med ytterligare två prioriteringar.

 • Regeringens prioritering: Tillväxt och hushållsekonomi

  En av regeringens främsta prioriteringar är att bekämpa inflationen och lätta på kostnadstrycket för hushållen. Regeringen jobbar också för att skapa bättre förutsättningar för ekonomin att växa på sikt. En god ekonomisk tillväxt lägger grunden för ett samhälle som växer och blir starkare – ett samhälle där fler människor försörjer sig själva och bidrar till de investeringar i rättsväsendet, försvaret och välfärden som är nödvändiga.

 • Regeringens prioritering: Kriminalitet

  Regeringen lägger nu om rättspolitiken. Målet är att öka tryggheten, att förebygga att fler unga dras in i kriminalitet, att fler brott utreds och leder till lagföring samt att bekämpa den grova och organiserade brottsligheten. Det handlar bland annat om effektivare verktyg till brottsbekämpande myndigheter, ett grundläggande perspektivskifte från gärningsman till brottsoffer och samhällets berättigade behov av skydd, och om tidigare och tydligare insatser mot barn och unga som begår brott.

 • Regeringens prioritering: Klimat och energi

  Sverige ska föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att klara klimatmålet att nå hela vägen till nettonollutsläpp 2045. Regeringen lägger nu om energi- och klimatpolitiken, satsar på ny kärnkraft och tar ett helhetsgrepp för att främja industrins gröna omställning, långsiktigt förbättra näringslivets förutsättningar och stärka konkurrenskraften. Regeringen satsar därför på elektrifiering så att industrin och transportsektorn kan ställa om. En viktig del i omställningen är att bygga ut laddinfrastruktur i hela landet för alla typer av fordon.

 • Regeringens prioritering: Hälso- och sjukvård

  Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

 • Regeringens prioritering: Skola

  Skolan måste tillbaka till grunderna. Vi behöver mer ordning i klassrummet och mer ordning i skolsystemet. Vi behöver återupprätta en stark kunskapsskola med fokus på faktakunskaper och förmågor som att läsa, skriva och räkna. Vi behöver en trygg skola med tydliga förväntningar. Det är bra för alla – och särskilt för de barn som behöver skolan mest.

 • Regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

  Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Ryssland har visat sig vara villigt att ta stora politiska och militära risker samt har visat prov både på brutalitet och uthållighet.

 • Regeringens prioritering: Migration och integration

  Regeringen är i full gång med att genomföra ett paradigmskifte på migrationsområdet. Sverige ska vara ett land som är öppet mot omvärlden, men på ett långsiktigt hållbart sätt. För att nå dit krävs omfattande reformer. Regeringen lägger också om integrationspolitiken till att bli mer kravbaserad och betona individens eget ansvar.

 • Regeringens prioritering: EU-samarbetet

  Medlemskapet i Europeiska unionen är avgörande för Sveriges ekonomi, säkerhet och vår röst i världen. Regeringen strävar därför efter att Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem som verkar för att göra EU säkrare, grönare och friare.

 • Ett år med regeringen

  Sedan regeringen tillträdde i oktober 2022 har ett antal åtgärder vidtagits för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

 • JEF - Visby

  Fredagen den 13 oktober stod statsminister Ulf Kristersson värd för ett toppmöte med stats- och regeringschefer på Gotland. Mötet skedde inom ramen för det regionala försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF).

 • Välfärdsbesök i Sverige

  Under hösten kommer statsminister Ulf Kristersson besöka verksamheter inom skola, vård och omsorg. Statsministern kommer träffa medarbetare inom välfärden, men också elever på våra skolor och äldre inom äldreomsorgen.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar

  Här kan du ta del av de budgetsatsningar regeringen gör inom Utbildningsdepartementets ansvarsområden, det vill säga politikområdena barn- och ungdomsutbildning, folkbildning, högskola och forskning, studiefinansiering och utbildning för vuxna.