Folkrätt

Folkrätten består av regler och principer som reglerar hur stater och vissa andra internationella aktörer ska samarbeta och agera gentemot varandra. Folkrätten baseras främst på traktater (överenskommelser) och sedvanerätt. Folkrätten kräver bland annat respekt för FN-stadgan och dess regler om territoriell integritet och förbud mot våldsanvändning. Folkrätten innehåller också regler om ansvarsutkrävande för internationella brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I folkrätten ingår bland annat mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt, internationell straffrätt och traktaträtt.

Aktuellt om folkrätt

 • Sverige godkänner utökande av Romstadgans brottskatalog

  • Gruppbild på Enrico Milano, Maurizio Massari, Anna-Karin Eneström, David K. Nanopoulos och Julia Fielding som håller upp dokument

   Från vänster: Enrico Milano, Maurizio Massari, Anna-Karin Eneström, David K. Nanopoulos och Julia Fielding.

   Foto: Win Khine

  • Gruppbild på Maurizio Massari, Anna-Karin Eneström och David K. Nanopoulos som håller upp dokument

   Från vänster: Maurizio Massari, Anna-Karin Eneström och David K. Nanopoulos

   Foto Win Khine

  Den 26 januari godkände Sverige genom FN-ambassadör Anna-Karin Eneström en utökning av brottskatalogen i Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

 • Genèvekonventionerna fyller 70 år

  Genèvekonventionerna från 1949 om skydd för krigens offer firar 70 år idag. Genèvekonventionerna utgör en viktig del av den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, som syftar till att begränsa mänskligt lidande under väpnad konflikt.

 • Årligt möte för statsparterna för internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag

  Den 5-12 december möttes statsparterna för internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag för sitt årliga möte. Förutom att besluta om domstolens budget för 2019, kom mötet att präglas av ICC:s 20-årsdag som hade uppmärksammats i flera fora och länder under det gångna året. Andra viktiga frågor som diskuterades var behovet av fortsatt stärkt samarbete med domstolen och vikten av statsparternas stöd för domstolens oberoende och integritet i en omvärld där den regelbaserade världsordningen står under allt större tryck.

 • Sverigeledda förhandlingar

  Sverige har under hösten lett förhandlingarna i FN:s generalförsamling om en resolution om internationell humanitär rätt till stöd för de s.k. tilläggsprotokollen till Genèvekonventionerna. Resolutionen antogs i generalförsamlingen den 13 november 2018. Den internationell humanitära rätten utgör en central del i den multilaterala världsordningen och reglerar krigets lagar. På svenskt initiativ har resolutionen uppdaterats med några för Sverige prioriterade frågor så som skydd av sjukvård i konfliktsituationer och Röda korsets arbete mot könsbaserat våld.

 • Folkrättsveckan vid FN:s generalförsamling – Formell debatt med FN:s folkrättskommission

  Den årliga folkrättsveckan inom ramen för FN:s Generalförsamlings sjätte utskott hölls 22-26 oktober i New York. FN:s medlemsstaters rättschefer i Utrikesdepartementen möttes för att diskutera folkrättsliga frågor och för den formella debatten med FN:s folkrättskommission (International Law Commission, ILC). De nordiska länderna, Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, håller gemensamma anföranden i debatten som kretsar kring folkrättskommissionens årsrapport. Läs årets nordiska anföranden om folkrättskommissionens sjuttionde årsrapport nedan.

 • Sverige ordförande för det nordiska rättschefsmötet i Kiruna 2018

  Deltagarna vid det nordiska rättschefsmötet i Kiruna 2018.
  Deltagarna vid det nordiska rättschefsmötet i Kiruna 2018. Foto: Regeringskansliet

  I år var det Sveriges tur att stå värd för det nordiska rättschefsmötet. UD:s rättschef Elinor Hammarskjöld och medarbetare på UD:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt diskuterade aktuella folkrättsliga frågor med nordiska motparter. De 17 deltagarna berörde bl.a. arbetet med den internationella brottmålsdomstolen (ICC), folkrättsliga frågor som aktualiseras i säkerhetsrådet och generalförsamlingens sjätte utskott samt förberedelserna för Rödakors- och rödahalvmånekonferensen 2019.

securitycouncil.jpg
securitycouncil.jpg Foto: UN Photo

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Efter att ha röstas in i FN:s säkerhetsråd med stor marginal sitter Sverige under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemsländerna Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland och USA, samt nio andra icke-permanenta medlemmar.

wallström
wallström Foto: Regeringskansliet

Regeringen återupprättar en folkrätts- och nedrustningsdelegation

Regeringen beslutade torsdag den 17 december att inrätta en folkrätts- och nedrustningsdelegation med uppgift att följa och analysera utvecklingen på det humanitärrättsliga området och på nedrustningsområdet.

icc
icc Bild: ICC

Internationella tribunaler och domstolar

Sverige samarbetar sedan mitten av nittiotalet med de internationella brottmålstribunalerna för f.d. Jugoslavien och Rwanda, vilka inrättades av FN:s säkerhetsråd 1993 respektive 1994. Vidare har Sverige möjlighet att samarbeta med Specialdomstolen för Sierra Leone och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som är en permanent domstol, inrättad genom en multilateral överenskommelse.

Omslagbild till skriften Information om den humanitära rätten.
Information om den humanitära rätten är en skrift i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie. Foto: Försvarsmakten

Totalförsvarets folkrättsråd

Information om den humanitära rätten är en ny publikation i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie. Skriften beskriver den humanitära rättens grundläggande regler och svarar på frågor om vad den humanitära rätten är och hur den regleras internationellt och i Sverige.

Innehåll om folkrätt

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 33 träffar.