Justitie­departementet

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt, allmän ordning och säkerhet samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Ansvariga statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister
Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Aktuellt från Justitiedepartementet

  • Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

    Regeringen har den 1 juni beslutat om en proposi­tion med förslag som ger de brotts­bekämpande myndig­heterna större möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel. Syftet är att de brotts­bekämpande myndig­heterna mer effektivt ska kunna förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott.

  • Överlämning av betänkandet Datalagring och åtkomst till elektronisk information

    I dag har 2021 års data­lagrings­utred­ning överlämnat sitt betänkande Data­lagring och åtkomst till elektro­nisk information till justitie­minister Gunnar Strömmer. Utredningen har haft i uppdrag att se över lag­stift­ningen som inne­bär skyldig­heter för kommu­nikations­leveran­törer att lagra viss information i brotts­bekämp­ande syfte. Utredningen har även sett över reglerna som innebär att sådan verk­samhet ska utformas så att hemliga tvångs­medel kan användas.

Innehåll från Justitiedepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4890 träffar.