Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Lotta Edholm Skol­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Nu tar regeringen krafttag för stärkt trygghet och studiero

    En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers lärande, men otryggheten i den svenska skolan har ökat över tid. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att varaktigt stärka tryggheten och studieron i skolan. Uppdraget innebär bland annat att stärka rektorer och lärares ansvar och befogenheter, skapa tydligare ordningsregler, tryggare skolmiljöer och ökade insatser som riktar sig till särskilt våldsamma elever.

  • Regeringen vill införa ett nytt system för skolans finansiering

    I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det menar regeringen som nu tillsätter en utredning för att ta fram ett helt nytt finansieringssystem för skolan.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Det behövs bättre insyn i kommunala och fristående skolor

Det behövs bättre insyn i både kommunala och fristående skolor, både när det gäller juridiska, pedagogiska och ekonomiska frågor. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför att 56,5 miljoner avsätts, bland annat för att göra det möjligt att genomföra förslag om statistik om fristående skolor och ekonomisk information på skolenhetsnivå.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Införandet av centralt rättade nationella prov påskyndas

Det finns i dag stora skillnader i hur olika lärare bedömer de nationella proven. Därför vill regeringen göra det möjligt att införa centralt rättade nationella prov tidigare än planerat. Regeringen föreslår att 133 miljoner kronor avsätts för 2024 för arbetet med att införa digitala och centralt rättade nationella prov.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen satsar 850 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

Regeringen föreslår en förstärkning av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling med 850 miljoner kronor. Pengar som skolorna kan använda för att bland annat sätta in tidiga stödinsatser, fler särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i skolor med socioekonomiska utmaningar

För att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren bättre för de lärare som arbetar i skolor med socioekonomiska utmaningar föreslår regeringen att 165 miljoner kronor per år avsätts under en treårsperiod. Medlen kan användas utifrån de lokala behoven, till exempel för att minska personalomsättningen eller anställa fler lärare och annan personal som kan avlasta lärarna.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 660 träffar.