Lotta Edholm

Skolminister

Utbildningsdepartementet

”Skolan måste tillbaka till grunderna. Mycket kan bli bättre i skolan med mer ordning och färre experiment. Särskilt för de barn som behöver skolan mest.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lotta Edholm

  • Statsministern och skolministern besökte Edboskolan Huddinge

    Fredag den 22 september gjorde statsminister Ulf Kristersson tillsammans med skolminister Lotta Edholm ett välfärdsbesök på Edboskolan i Huddinge. I samband med besöket bjöd statsministern och skolministern in till en pressträff där en nyhet presenterades.

  • Regeringens lässatsning: bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker

    Läsförmågan och tiden som läggs på läsning sjunker bland barn och unga i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför flera satsningar för att stärka elevernas läsförmåga. Det handlar bland annat om en storsatsning på bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Det behövs bättre insyn i kommunala och fristående skolor

Det behövs bättre insyn i både kommunala och fristående skolor, både när det gäller juridiska, pedagogiska och ekonomiska frågor. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför att 56,5 miljoner avsätts, bland annat för att göra det möjligt att genomföra förslag om statistik om fristående skolor och ekonomisk information på skolenhetsnivå.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Införandet av centralt rättade nationella prov påskyndas

Det finns i dag stora skillnader i hur olika lärare bedömer de nationella proven. Därför vill regeringen göra det möjligt att införa centralt rättade nationella prov tidigare än planerat. Regeringen föreslår att 133 miljoner kronor avsätts för 2024 för arbetet med att införa digitala och centralt rättade nationella prov.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen satsar 850 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

Regeringen föreslår en förstärkning av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling med 850 miljoner kronor. Pengar som skolorna kan använda för att bland annat sätta in tidiga stödinsatser, fler särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i skolor med socioekonomiska utmaningar

För att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren bättre för de lärare som arbetar i skolor med socioekonomiska utmaningar föreslår regeringen att 165 miljoner kronor per år avsätts under en treårsperiod. Medlen kan användas utifrån de lokala behoven, till exempel för att minska personalomsättningen eller anställa fler lärare och annan personal som kan avlasta lärarna.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Bättre uppföljning av elevers tidiga språkutveckling

Att barn och elever utvecklar goda kunskaper i svenska är grundläggande både för att lyckas i skolan och för en lyckad integration. Genom att följa upp elevers språk- och kunskapsutveckling kan de som behöver få hjälp och stöd i ett tidigt skede.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen vill göra det enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information för att förhindra att unga dras in i kriminalitet

Allt yngre personer påträffas i samband med grova våldsbrott och kriminella nätverksuppgörelser. Regeringen vill vända den negativa utvecklingen och har beslutat om tilläggsdirektiv till Skolsäkerhetsutredningen för att öka möjligheterna för samhället att tidigt identifiera barn och unga som är i behov av stöd så att de kan få samordnade insatser i brottsförebyggande syfte.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen föreslår att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid

Det är viktigt att alla elever ges förutsättningar att lyckas i skolan. En förutsättning för detta är att det finns tillräckligt med tid i alla ämnen. För lite undervisningstid kan bland annat leda till stress för både elever och lärare samt att lärare tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet. Regeringen föreslår därför att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid till skolämnen som behöver mer tid.

Foto: Johnér bildbyrå

Regeringen vill införa nya gymnasiala yrkesutbildningar

Cirka 15 procent av de elever som i dag lämnar grundskolan är inte behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Regeringen vill öka deras möjligheter att skaffa en yrkesutbildning. Regeringen föreslår därför en gymnasial yrkesskola med en tydlig praktisk inriktning, så att elever kan ges möjligheter till en snabbare etablering på arbetsmarknaden.

Innehåll från Lotta Edholm

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 86 träffar.