Hoppa till huvudinnehåll

Justitiedepartementets organisation

Uppdaterad

Justitiedepartementet leds av justitie­­minister Gunnar Strömmer. På departe­mentet finns också migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

På Justitie­departe­mentet arbetar ca 330 personer. Knappt 5 procent av dessa personer är politiskt tillsatta. Alla andra är tjänstemän och arbetar kvar även om regeringen eller statsråden byts ut.

Justitie­minister Gunnar Strömmer är chef för departementet. I Justitie­departe­mentet finns ytterligare ett statsråd, migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Departementets statsråd och deras stats­sekreterare utgör den politiska ledningen. Till sin hjälp i politiska frågor har de en politisk stab med politiskt sak­kunniga och pressekre­terare.

De opolitiskt tillsatta tjänstemännen finns på departementets 15 enheter.

Medelåldern på departe­mentet är ca 44 år och ca 68 procent är kvinnor. En stor del av personalen är jurister, men det finns även samhälls­vetare och ekonomer inom departe­mentet.

Departementsledning

Politisk ledning

Närmast under statsråden leds arbetet inom departementet av justitieministerns statssekreterare samt av migrationsministerns statssekreterare.

Statsråden, statssekreterarna och den politiska staben utgör departementets politiska ledning.

Chefstjänstemän

På ledningsnivå finns även ett antal opolitiska chefstjänstemän: expeditionschef, rättschefer, internationell chefsförhandlare samt administrativ chef.

Enheter

Justitiedepartementet är indelat i 15 enheter med olika ansvarsområden.

Polisenheten (PO)

Enheten ansvarar för förvaltning och utveckling som gäller polisverksamhet, bevakning och utveckling av det internationella polissamarbetet samt frågor som rör internationell civil krishantering.

Myndigheter inom enhetens område: Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Bekämpning av terrorism
Rättsväsendet 

Enheten för domstols- och åklagarfrågor (DÅ)

Enheten ansvarar för förvaltning och utveckling av åklagarverksamhet i allmänhet, domstolar, domare, advokater, rättshjälp och delgivning.

Enheten ansvarar också för lagstiftning som gäller åklagarväsendet, allmänt åtal, förundersökning och tvångsmedel i brottmål, unga lagöverträdare, processen i allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol, hyres- och arrendenämnderna, delgivning, internationell civilprocessrätt (utom familjerätt), skiljedomsrätt samt rättshjälp. Det inkluderar bland annat rättegångsbalken, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, förvaltningsprocesslagen (1971:291), rättshjälpslagen (1996:1619), lagen (1999:116) om skiljeförfarande, delgivningslagen (2010:1932), lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning och förundersökningskungörelsen (1947:948). Dessutom ansvarar enheten för EU-frågor och andra internationella frågor samt förvaltningsärenden inom dessa områden.

Myndigheter med mera inom enhetens område: Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Justitiekanslern, Rättsmedicinalverket, Integritetsskyddsmyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Sveriges Domstolar, Domarnämnden, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Fideikommissnämnden, Revisorsinspektionen, Sveriges advokatsamfund och Trafikskadenämnden

Rättsväsendet

Kriminalpolitiska enheten (KRIM)

Enheten ansvarar för förvaltning och utveckling av kriminalpolitik i allmänhet, brottsförebyggande frågor och brottsofferfrågor. Enheten ansvarar också för gemensamma utvecklingsfrågor för rättsväsendet och för samordning av frågor som berör flera delar av rättsväsendet.

Dessutom ansvarar enheten för utveckling som gäller samordning av rättsväsendets digitalisering och andra övergripande frågor om digitalisering inom departementets område samt det offentliga rättsinformationssystemet.

På enheten ligger också ansvaret för samordning av arbetet med jämställdhetsintegrering inom departementets område.

Myndigheter inom enhetens område: Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten

Rättsväsendet

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS)

Enheten ansvarar för frågor om internationellt rättsligt samarbete i brottmål, till exempel utlämning, europeisk arresteringsorder, rättslig hjälp, ömsesidigt erkännande och verkställighet av straff och tvångsmedel med mera. Det inkluderar ansvar för såväl lagstiftning som internationella förhandlingar inom bland annat EU, Europarådet och FN.

Enheten är centralmyndighet för internationellt rättsligt samarbete och bistår i detta arbete svenska och utländska myndigheter. Centralmyndigheten tar emot, granskar och vidarebefordrar framställningar till och från Sverige om internationellt straff- och civilrättsligt samarbete. Enheten bereder även regeringens beslut i sådana ärenden samt ärenden om nåd i brottmål.

Internationellt rättsligt samarbete 

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (L1)

Enheten ansvarar för lagstiftning när det gäller fastighetsrätt och associationsrätt. Det inkluderar bland annat jordabalken, expropriationslagen, bostadsrättslagen, hyresförhandlingslagen, aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar, lagen om handelsbolag och enkla bolag, bokföringslagen, årsredovisningslagen, revisionslagen och lagen om skydd för företagshemligheter.

Dessutom har enheten ansvar för EU-frågor och andra internationella frågor samt förvaltningsärenden inom dessa områden.

Bostäder och samhällsplanering 
Näringspolitik

Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (L2)

Enheten ansvarar för lagstiftning när det gäller familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Det inkluderar bland annat äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, sambolagen, lagen om personnamn, skadeståndslagen, brottsskadelagen, försäkringsavtalslagen, avtalslagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, konkurslagen, skuldsaneringslagen, lagen om företagsrekonstruktion och utsökningsbalken.

Dessutom har enheten ansvar för EU-frågor och andra internationella frågor samt förvaltningsärenden inom dessa områden.

Familjerätt 
Konsumentpolitik

Enheten för immaterialrätt och transporträtt (L3)

Enhetens uppgift är lagstiftningen inom immaterialrätt och transporträtt. Inom dessa områden ingår upphovsrätt, patent, varumärken, företagsnamn, mönster, sjöfart, luftfart, järnvägstrafik och vägtrafik. Enheten ansvarar också för det förhandlingsarbete som pågår på dessa områden såväl inom EU som globalt.

Innovation
Kultur 
Medier
Transporter och infrastruktur

Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet (L4)

Enheten ansvarar för lagstiftning när det gäller allmän ordning och säkerhet. Det inkluderar bland annat polislagen, lagen om internationellt polisiärt samarbete, vapenlagen, ordningslagen, lagen om ordningsvakter, säkerhetsskyddslagen, brottsdatalagen, lagen om misstankeregistret, lagen om belastningsregistret och passlagen.

På enheten ligger också ansvar för förvaltningsärenden som gäller lagen om särskild utlänningskontroll och säkerhetsskyddslagen.

Bekämpning av terrorism 
Rättsväsendet

Straffrättsenheten (L5)

Enheten ansvarar för lagstiftning som rör central straffrätt, främst brottsbalken, och för lagstiftning som rör kriminalvård och brottsoffer. En stor del av enhetens verksamhet upptas av samarbetet när det gäller materiell straffrätt inom EU och internationellt, i bland annat Europarådet och FN.

Bekämpning av terrorism 
Rättsväsendet

Grundlagsenheten (L6)

Enheten ansvarar för lagstiftning när det gäller statsrätt och allmän förvaltningsrätt samt kamerabevakning. Det inkluderar grundlagarna, vallagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och kamerabevakningslagen.

Dessutom har enheten ansvar för EU-frågor, andra internationella frågor samt förvaltningsärenden inom dessa områden.

På enheten ligger också ansvaret för samordning av frågor om mål i Europadomstolen och granskning av riksdagens konstitutionsutskott inom Justitiedepartementets område.

Demokrati och mänskliga rättigheter 
Grundlagar och integritet 

Enheten för migrationsrätt (L7)

Enheten ansvarar för lagstiftning när det gäller migrationsrätten, svenskt medborgarskap och vissa gränskontrollfrågor. Det inkluderar bland annat utlänningslagen, lagen om mottagande av asylsökande m.fl., lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., lagen om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige, lagen om passagerarregister, lagen om transitering av tredjelandsmedborgare och lagen om svenskt medborgarskap.

Migration och asyl

Enheten för nationella migrationsfrågor (NM)

Enheten ansvarar för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som rör nationella migrationsfrågor, svenskt medborgarskap och Migrationsverket. Enheten hanterar även underlag till mål i Europa­domstolen och FN:s konventions­kommittéer som rör utlännings­ärenden.

Enheten ansvarar också för ekonomisk styrning och uppföljning inom migrations­området och samordnar budgetarbetet under utgifts­område 8, Migration.

Myndighet inom enhetens område: Migrations­verket

Migration och asyl

Enheten för internationella migrationsfrågor (IM)

Enheten ansvarar för förvaltnings- och utvecklingsfrågor som gäller internationella migrationsfrågor, inklusive viseringspolitik och återvändandefrågor, förvar, förebyggande av irreguljär migration och internationellt migrationspolitiskt samarbete.  

Enheten ansvarar också för samordning av EU-arbetet när det gäller migrations- och asylfrågor.

Migration och asyl

EU-enheten (EU)

Enheten ansvarar för samordningen av departementets EU-frågor. Dit hör bland annat att förbereda möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor, Coreper, EU:s samordningskommitté på området för polissamarbete och straffrättsligt arbete (CATS), EU:s strategiska kommitté för asyl, invandring och gränskontroll (SCIFA), EU:s finansieringsprogram på det rättsliga området samt EU:s utvidgning och yttre förbindelser.

Enheten ansvarar också för samordning och stöd till departementets enheter när det gäller andra internationella frågor som agenda 2030, rapportering till FN:s och Europarådets antitortyrkommittéer samt arbetet inom styrkommittén med ansvar för det privaträttsliga och offentligrättsliga samarbetet i Europarådet (CDCJ).

Enheten analyserar också den EU-rättsliga utvecklingen och ansvarar för departementets interna samordning av målen vid Europeiska unionens domstol och tribunalen, samt samordning av genomförandet av EU-rättsakter och ärenden om överträdelser av EU-rätten.

Vidare samordnar enheten den politiska ledningens internatio­nella kontakter, utlandsresor och inkommande inter­nationella besök.

Sverige i EU

Enheten för ledningsstöd (LS)

Enheten ansvarar för departementets verksamhets­planering och uppföljning, budget­samordning samt säkerhets- och beredskaps­frågor.

Justitiedepartementets delar i statens budget

Laddar...