Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Kamerabevakning i offentlig verksamhet – lättnader och utökade möjligheter SOU 2024:27

Publicerad

Betänkande av 2023 års kamerabevakningsutredning.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 23 mars 2023 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder som kan underlätta kamerabevakning för kommuner, regioner och andra än myndigheter som utför en uppgift av allmänt intresse. Utredaren fick även i uppdrag att se över utformningen av den lagstadgade intresseavvägningen i kamerabevakningslagen (2018:1200) för att den bättre ska svara mot behovet av att kamerabevaka i syfte att bekämpa brott och upprätt-hålla allmän ordning och säkerhet (dir. 2023:40).

Den 21 december 2023 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv som utvidgade uppdraget. Utredaren fick i uppdrag att, utöver det ursprungliga uppdraget, lämna förslag för att underlätta Polismyndighetens hantering inför påbörjandet av en kamerabevakning samt lämna förslag som innebär att myndigheten i fler fall undantas från kravet på upplysning och rätten till information vid kamerabevakning (dir. 2023:182).

Laddar...