Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister
Lina Axelsson Kihlblom Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Studiemedlet höjs med 1 000 kronor i månaden från 2023

    Foto: CSN

    Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet för år 2023. Studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär att totalbeloppet, som utgörs av studiebidrag och studielån, kommer att bli över 13 000 kronor per studiemånad under 2023, vilket motsvarar en ökning med mer än 1 000 kronor per studiemånad.

  • Regionala planeringsunderlag ska bidra till bättre kompetensförsörjning i hela landet

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Bristen på personer med rätt kompetens drabbar i dag välfärden, näringslivet och klimatomställningen. Därför ska arbetsmarknadens behov framöver vägas in i samband med beslut om vilka gymnasiala utbildningar som ska erbjudas. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att utforma regionala planeringsunderlag som stöd för huvudmäns planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).

Foto: Johnér Bildbyrå

Fem lärosäten får dela på 20 miljoner kronor för att bedriva vårdutbildning på fler platser i landet

I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen en satsning på 20 miljoner kronor 2022–2030 för en decentraliserad vårdutbildning. Nu fördelas medlen till Umeå universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Flera nya reformer träder i kraft när skolan börjar

I samband med att det nya läsåret börjar träder ett flertal nya reformer i kraft. Det handlar bland annat om en utökning av lovskolan, att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 får extra studietid och om flera lagändringar som ska öka tryggheten och studieron i skolan. Måndagen den 15 augusti höll skolminister Lina Axelsson Kihlblom en pressbriefing för att informera om förändringarna.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

FOI ska kartlägga utländskt ägande inom skolan

Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att kartlägga dels utländskt ägande och investeringar i utbildningsväsendet, dels utländska investeringar inom folkbildningen. Studien ska belysa risker och bidra till ökad kunskap om utländskt direkt och indirekt ägande samt investeringar inom utbildningsområdet.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Regeringen vill stoppa etablering av fristående skolor med konfessionell inriktning

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning införs. Det föreslås även att befintliga fristående verksamheter inte får inte utöka verksamheten med konfessionell inriktning.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Förbud mot vinstuttag, stopp för nya religiösa friskolor och nationellt skolval för att återta den demokratiska kontrollen över skolan

Den 3 juli presenterade statsminister Magdalena Andersson tre kraftfulla åtgärder för att återta den demokratiska kontrollen över skolan: förbud mot nyetablering av religiösa fristående skolor, nationellt skolval och steg mot ett förbud mot vinstuttag i skolan.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Nationell samordnare ska arbeta för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen

Regeringen tillsätter nu en nationell samordnare som ska stödja lärosäten samt hälso- och sjukvården i deras arbete med att tillhandahålla platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet är att öka antalet utbildningsplatser så att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Elever ska få bättre möjligheter att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. I en promemoria föreslås att det av skolans styrdokument ska framgå att särskild uppmärksamhet även ska ägnas åt de elever som lätt uppfyller kriterierna för bedömning av kunskaper eller betygskriterierna.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringens åtgärder för bättre utbildning och forskning 2018 - 2022

Under mandatperioden 2018-2022 har regeringen fattat beslut, drivit igenom reformer och tagit initiativ för en bättre utbildning och forskning i Sverige. Här följer ett urval av dessa satsningar.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4707 träffar.