Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet.

  • Regeringen vill ändra skollagen så att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek

    Fredag den 22 september gjorde statsminister Ulf Kristersson tillsammans med skolminister Lotta Edholm ett välfärdsbesök på Edboskolan i Huddinge, där de presenterade en nyhet om att regeringen vill ändra skollagen så att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek. Rustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier kan ha en avgörande betydelse för att främja elevers läsande. Trots det ser tillgången till ändamålsenliga skolbibliotek i dag mycket olika ut

Foto: Folio

65 miljoner kronor till forskning och innovation om 6G

Sverige ska ta täten i utformningen av nästa generations trådlösa system. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför en satsning på sjätte generationens trådlösa system (6G) som ska innefatta både grundforskning och tillämpad forskning samt innovation. Under 2024 tillförs Vetenskapsrådet 15 miljoner kronor och Vinnova 50 miljoner kronor för detta ändamål.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Regeringens lässatsning: bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker

Läsförmågan och tiden som läggs på läsning sjunker bland barn och unga i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför flera satsningar för att stärka elevernas läsförmåga. Det handlar bland annat om en storsatsning på bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker.

Foto: Folio

Regeringen utökar folkbildningsutredningens uppdrag

Efter flera händelser med fusk och felaktigheter inom studieförbundens verksamheter samt kritik från Riksrevisionen har behovet av en ökad transparens, effektivitet och förutsägbarhet i styrning och fördelning av statsbidrag till folkbildningen blivit tydligt. Regeringen har nu beslutat om ett utökat uppdrag till Christer Nylanders pågående utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Det behövs bättre insyn i kommunala och fristående skolor

Det behövs bättre insyn i både kommunala och fristående skolor, både när det gäller juridiska, pedagogiska och ekonomiska frågor. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför att 56,5 miljoner avsätts, bland annat för att göra det möjligt att genomföra förslag om statistik om fristående skolor och ekonomisk information på skolenhetsnivå.

Mats Persson och Johan Pehrson vid talarpodier.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Regeringskansliet

Fler platser på yrkesutbildningar som leder till jobb

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt föreslår regeringen att 1 747 miljoner kronor tillförs inklusive studiemedel.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud. Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen satsar 850 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

Regeringen föreslår en förstärkning av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling med 850 miljoner kronor. Pengar som skolorna kan använda för att bland annat sätta in tidiga stödinsatser, fler särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare.

Utbildningsminister Mats Persson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Utbildningsminister Mats Persson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Agnes Eklund/Regeringskansliet

Regeringen kraftsamlar för att stärka ingenjörslandet Sverige

Sveriges välstånd har historiskt vilat på en stark innovationskraft hos individen och i näringslivet. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven, bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2334 träffar.