Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Regeringen vill att lärare ska lägga mindre tid på administration och mer tid på undervisningen

    I dag lägger förskollärare och lärare mycket av sin arbetstid på uppgifter som inte direkt rör undervisningen, till exempel administration. För att ge lärarna en bättre arbetssituation och bättre möjlighet att genomföra en undervisning av hög kvalitet avser regeringen att tillsätta en utredning som ska göra en bred översyn av hur de administrativa bördorna kan minskas.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen utvidgar uppdraget om ett nationellt professionsprogram

Regeringen utvidgar uppdraget till Skolverket om ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Det innebär bland annat att Skolverket ska lämna förslag om hur professionsprogrammet kan innehålla ett fördjupande kursutbud för rektorer som med tiden kan ingå i en magister- eller masterexamen i skolledarskap.

Mats Persson talar in i en filmkamera.
Utbildningsminister Mats Persson. Foto: Linnea Ilbring

Etikprövningslagen ska ses över

Vid en pressträff, den 17 maj, aviserade utbildningsminister Mats Persson att regeringen kommer att tillsätta en särskild utredare för att se över vissa delar av regelverket för etikprövning.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Regeringen vill säkra god beredskap för skolan vid kris eller krig

Vid kris eller krig har skolan en viktig roll att långt som möjligt fortsätta undervisningen och även att tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har uppgifter i samhällsviktig verksamhet. Utbildningsdepartementet har därför tillsatt en utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller krig.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Internationell studie visar att läsförmågan sjunker hos svenska elever

Den nyligen släppta internationella studien PIRLS, som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4, visar att läsförmågan har gått ned hos svenska elever sedan den senaste undersökningen. För regeringen är läsning ett prioriterat område och för att öka läsförmågan hos elever har flera åtgärder vidtagits.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Lotta Edholm tar emot delbetänkande från Skolinformationsutredningen

I dag lämnar Skolinformationsutredningen över sitt delbetänkande till skolminister Lotta Edholm. I betänkandet lämnar utredningen ett förslag på en långsiktig lösning för att säkerställa att information om skolor finns tillgänglig för myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.
Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Foto: Perry Nordeng/ESS

Forskning och rymd i fokus på ministerrådsmöte i Bryssel

I dag, tisdag den 23 maj, träffas EU:s forsknings- och rymdministrar i Bryssel under konkurrenskraftsrådets andra mötesdag. På agendan står bland annat öppen vetenskap och vetenskaplig publicering, kunskapssäkerhet och rymdfrågor. Utbildningsminister Mats Persson leder mötet.

Foto: Johnér bildbyrå

Etikprövningsmyndigheten får i uppdrag att kartlägga ansökningar som berör vissa personuppgifter

Regeringen vill undersöka möjligheterna att förbättra systemet för etikprövning. Som ett led i detta ger regeringen Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att utveckla rapporteringen om inkomna och avgjorda ärenden som endast rör behandling av personuppgifter. Rapporteringen ska sedan bland annat kunna användas som underlag för att bedöma behovet av att införa undantag för viss forskning från kravet på godkännande vid etikprövning.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen stärker rätten till undervisning i nationella minoritetsspråk

Det ska inte längre ställas krav på förkunskaper i ett nationellt minoritetsspråk för att en elev i gymnasieskolan som tillhör en nationell minoritet ska ha rätt till modersmålsundervisning i språket. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2225 träffar.