Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Ett säkrare, grönare och friare Norden – det är fokus för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 är vägledande för det svenska ordförandeskapet.

Ansvariga statsråd
Jessika Roswall
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Aktuellt

 • Ökad nordisk integration - ett halvår in i ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

  Gruppbild på samordningsministrarna på Öresundsbron
  Besök på Öresundsbron för samarbetsminister Jessika Roswall och hennes nordiska kollegor under deras möte i Malmö i juni. Fokus för mötet var ett integrerat Norden utan gränshinder. Foto: John Alexander Sahlin/Øresundsbro Konsortiet

  Nytt Öresundsavtal som förbättrar för gränspendlare, en statsministerdeklaration kring konkurrenskraft och säkerhet och enighet om hur ambitionen i det globala miljöarbetet kan höjas. Det är bara några exempel på vad som har genomförts under det första halvåret av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Om Sveriges ordförandeskap och prioriteringar

 • Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

  Den 1 januari inleddes det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna.

  Programmet för Sveriges ordförandeskap utgår ifrån visionen att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. En särskild prioritering för det svenska ordförandeskapet är att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration.

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Rådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Ministerråd i Nordiska ministerrådet

 • Om ministerråden

  Samarbetsministrarna (MR-SAM) leder arbetet inom Nordiska ministerrådet på uppdrag av statsministrarna. De ansvarar bland annat för övergripande politiska prioriteringar, visionen om att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region till 2030 och budgetfördelning. 

  Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Under det svenska ordförandeskapet 2024 kommer MR-SAM att särskilt fokusera på åtgärder för ökad mobilitet och integration över gränserna.

  Under Sveriges ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2024 kommer ministerrådet för arbetsliv (MR-A) fokusera på kompetensförsörjning, den gröna omställningen, arbetslivskriminalitet och arbetsrelaterad dödlighet på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

  Prioriteringar för MR-DIGITAL under det svenska ordförandeskapet 2024 är en väl fungerande digital infrastruktur, den nordisk-baltiska regionen är beroende av internationella undervattenskablar för vår globala kommunikation. Sverige kommer att arbeta för att lyfta frågor rörande stärkt nordiskt-baltiskt samarbete och konsensus kring undervattenskablar.

  Vidare kommer Sverige fortsätta arbetet med att minska det digitala utanförskapet i regionen gällande användningen av e-legitimation. 

  De nordiska regeringarnas samarbete inom ekonomi- och finansområdet (MR-FINANS) leds av de nordiska finansministrarna. Fokus för MR-FINANS är de områden inom finanspolitiken där nordiskt samarbete kan skapa större värde än om länderna handlade individuellt.

  Två områden som är i fokus för MR-FINANS handlar om att stärka konkurrenskraften och att främja den gröna omställningen. 

  Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer rådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) att prioritera livsmedelsberedskap, motståndskraft och ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan.

  Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer ministerrådet för hållbar tillväxt (MR Tillväxt) att prioritera den gröna omställningen av näringslivet, att bidra till hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i hela Norden, samt att vidareutveckla den nordiska elmarknaden.

  De nordiska regeringarnas samarbete på jämställdhetsområdet och med LGBTI-frågor (hbtqi-frågor) leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM. Norden har under lång tid utvecklat ett nära och konstruktivt samarbete med dessa frågor; arbetet för jämställdhet och hbtqi-personer rättigheter ska på ett konkret och effektivt sätt bidra till att Norden blir en jämställd och jämlik region. Sverige som ordförande kommer fokusera på frågor om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive arbete med hbtqi-personer och ekonomisk jämställdhet.

  De nordiska regeringarnas samarbete på lagområdet leds av de nordiska justitieministrarna som utgör MR-JUST.  

  Under ordförandeskapet kommer Justitiedepartementet att särskilt fokusera på samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna rörande organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism samt överföring av straffverkställighet. Detta kan till exempel innefatta frågor om korruption och annan otillåten påverkan från aktörer och grupperingar inom den organiserade brottsligheten, människohandel samt brottsförebyggande åtgärder riktade mot att förhindra att barn och unga dras in i gängkriminalitet.

  Kulturministrarna (MR-K) ansvarar för det nordiska kultur- och mediesamarbetet. Mål för samarbetet är bland annat ett inkluderande kulturliv som är tillgängligt för alla. Nordiskt kulturliv stöds till exempel genom Konst- och kulturprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet och Nordisk Film- och tv-fond. Under 2024 prioriterar Sverige två frågor: kultursektorns krisberedskap och läsfrämjande.

  Klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare i de nordiska länderna. Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK) att fortsatt vara en stark och tydlig röst för att främja effektiva lösningar i internationella miljö- och klimatförhandlingar. En ökad fossilfri elproduktion är en nyckel i klimatomställningen.

  ”Ett hälsosamt liv i trygghet” är temat för Sveriges ordförandeskap inom hälso- och socialområdet.

  Särskilt prioriterade områden är förebyggande insatser inom vård och omsorg, digitala lösningar inom social- och hälsopolitik, antimikrobiell resistens, tillgång till läkemedel, en god och jämlik hälsa samt hur samarbetet kring beredskap inom hälso- och sjukvården i Norden kan utvecklas.

  Ordförandeskapet för MR-U utgår från att samarbete kring forskning, utbildning och språk är viktiga redskap för att möta nationella och internationella utmaningar. 

  STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) är ett övergripande tema för det svenska ordförandeskapet.

 • Ordförandeskapet på Youtube

  Ordförandeskapets videor från möten och pressträffar finns samlat i en spellista på Regeringskansliets Youtubekanal:

Innehåll om Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 35 träffar.

Laddar...