Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt) 2024

Publicerad

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer ministerrådet för hållbar tillväxt (MR Tillväxt) att prioritera den gröna omställningen av näringslivet, att bidra till hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i hela Norden, samt att vidareutveckla den nordiska elmarknaden.

Näringspolitik

Energipolitik

Regionalpolitik

Näringspolitik

Arbetet med näringspolitiken inom Nordiska ministerrådet spänner över ett brett fält av frågeställningar från näringslivets gröna omställning, regelförenkling, digitalisering till turism.

Prioriterade områden 

Den gröna omställningen av näringslivet är den övergripande frågan under det svenska ordförandeskapet.

  • Utmaningar som omställningen innebär för de små och medelstora företagen kommer att belysas under ordförandeskapet. 
  • Vikten av att säkerställa tillgång till innovationskritiska metaller och mineraler och möjligheten att utvinna dessa på ett hållbart sätt.
  • Ordförandeskapet avser att stärka det nordiska samarbetet, genom ett ökat utbyte kring implementeringen av nya och ändrade relevanta EU-regelverk.
  • Ordförandeskapet gör det möjligt att synliggöra och stärka den nordiska samverkan kring scaleups och deeptech inom ramen för Nordiska Ministerrådet, Nordic Innovation och NOPEF.
  • Ordförandeskapet innebär en möjlighet att lyfta frågan om att främja Norden som en gemensam marknad för turism.

Möten och konferenser

Under det svenska ordförandeskapet planeras ett ministermöte, fyra ämbetsmannakommittémöten och en konferens.

Ministermöte

Preliminärt i oktober

Ämbetsmannakommittémöten (ÄK)

6 mars: Köpenhamn

24 april: Digitalt

25 september: Stockholm

27 november: Köpenhamn

Energipolitik

Energisamarbetet inom Nordiska ministerrådet omfattar flera områden såsom elmarknaden, förnybar energi och vätgas, lagring av koldioxid och energieffektivisering. Det sker på både politisk nivå och expertnivå.

Prioriterade områden

Att öka elproduktionen inom Norden är en uppgift för de enskilda länderna, som har olika naturresurser och väljer olika energimix, men Norden är tätt sammankopplade, så utvecklingen i respektive land har påverkan på övriga länder. Dialog mellan de nordiska länderna om utveckling av elbehov och elproduktion är därför viktig och kommer att lyftas fram under det svenska ordförandeskapet.

Det nordiska samarbetet på elmarknaden är unikt i världen. Samtidigt finns ett behov att vidareutveckla den nordiska elmarknaden, både för att minska klimatpåverkan och för att bryta beroendet av rysk fossil energi i Europa kommer att utgöra en prioritet och uppmärksammas särskilt under det svenska ordförandeskapet.

Möten och konferenser

Under det svenska ordförandeskapet planeras ett ministermöte, fyra ämbetsmannakommittémöten och en konferens på temat elmarknad och elektrifiering planeras.

Regionalpolitik

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer rådet för regionalpolitik prioritera Nordens attraktionskraft, konkurrenskraft och robusthet.

Det regionalpolitiska samarbetets övergripande mål är att bidra till hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i hela Norden, samt att skapa ett effektivt samarbete i gemensamma regionala frågor.

Prioriterade områden

Under det svenska ordförandeskapet prioriteras tre områden som är av särskild betydelse för det nordiska regionalpolitiska samarbetet och ett hållbart och integrerat Norden 2030:

  • Ett attraktivt Norden
  • Ett konkurrenskraftigt Norden
  • Ett robust Norden

Särskild vikt läggs vid lärande och kunskapsutbyte samt att synliggöra konkreta och relevanta resultat från samarbetsperioden 2021–2024. Det nordiska gränsregionala samarbetet ska vidareutvecklas. Viktiga frågor kommer också att aktualiseras i framtagandet av ett nytt nordiskt samarbetsprogram för regionalpolitik 2025–2030.

Program för regionalpolitik, Nordiska ministerrådet 2024.pdf

Ministermöten och konferenser

17–18 juni: Regionalministermöte, Karlstad

20–21 november: Nordregio Forum, Luleå 

Ämbetsmannakommittémöten (ÄK)

15 februari: ÄK-R, Digitalt

8 maj: ÄK-R, Köpenhamn

1–2 oktober: ÄK-R, Storlien

19–20 november: ÄK-R, Luleå

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Här finns samlad information om ordförandeskapet:

Laddar...