Om Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024

Ett säkrare, grönare och friare Norden – det är fokus för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024. Den 1 januari tog Sverige över som ordförande.

Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 kommer att vara vägledande för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Under året kommer Sverige också att prioritera arbetet för ett integrerat Norden.

Det svenska ordförandeskapets program och prioriteringar

I programmet för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för 2024 finns fyra prioriterade områden:

  • Ett integrerat Norden utan gränshinder
  • Ett grönt Norden
  • Ett konkurrenskraftigt Norden
  • Ett socialt hållbart Norden

Ta del av Sveriges program i sin helhet på Nordiska ministerrådets webbplats:

Ett säkrare, grönare, friare Norden – program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 (norden.org)

Ett integrerat Norden utan gränshinder

Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta och driva företag i hela Norden och över gränserna. Vi behöver öka takten i arbetet med att undanröja gränshinder, inte minst utifrån utmaningarna under och efter pandemin.

Under 2024 kommer det svenska ordförandeskapet därför aktivt arbeta för detta i berörda ministerrådskonstellationer och i Gränshinderrådet. Att den gemensamma arbetsmarknaden fyller 70 år kommer också att uppmärksammas under året.

Om ett integrerat Norden utan gränshinder i Sveriges program (norden.org)

Ett grönt Norden

Norden ska fortsätta vara föregångare i en konkurrenskraftig och innovationsdriven omställning, både på hemmaplan och genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.

Klimat- och miljöfrågor är globala angelägenheter och därför ska de nordiska länderna också fortsatt vara en stark och tydlig röst för att främja effektiva lösningar i internationella miljö- och klimatförhandlingar.

Om ett grönt Norden i Sveriges program (norden.org)

Ett konkurrenskraftigt Norden

Som region räknat hör Norden till de större i världen. Vår globala konkurrenskraft är avgörande inte bara för att vårt näringsliv ska utvecklas, utan också för att trygga vårt framtida välstånd. Det hör till det nordiska samarbetets kärnuppgifter att gemensamt säkerställa bättre kompetensförsörjning och skapa bästa möjliga förutsättningar för människor och företag att verka över gränserna.

Om ett konkurrenskraftigt Norden i Sveriges program (norden.org)

Ett socialt hållbart Norden

Ett socialt hållbart samhälle innebär också att medborgare känner sig trygga och att samhällets motståndskraft mot allvarlig brottslighet är stark. Det svenska ordförandeskapet kommer att fokusera särskilt på samarbete samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna rörande organiserad brottslighet, välfärdsbrottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism samt överföring av straffverkställighet.

Om ett socialt hållbart Norden i Sveriges program (norden.org)

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Den 1 januari 2024 tar Sverige över som ordförande i Nordiska ministerrådet.