Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM)

Publicerad

De nordiska regeringarnas samarbete på jämställdhetsområdet och med LGBTI-frågor (hbtqi-frågor) leds av de nordiska jämställdhetsministrarna som utgör MR-JÄM. Norden har under lång tid utvecklat ett nära och konstruktivt samarbete med dessa frågor; arbetet för jämställdhet och hbtqi-personer rättigheter ska på ett konkret och effektivt sätt bidra till att Norden blir en jämställd och jämlik region. Sverige som ordförande kommer fokusera på frågor om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive arbete med hbtqi-personer och ekonomisk jämställdhet.

Ladda ner:

Ekonomisk jämställdhet och kvinnors ekonomiska självständighet är en förutsättning för jämställda samhällen. Arbetslinjen och vikten av egen försörjning genom eget arbete har en direkt påverkan på den ekonomiska jämställheten och är en förutsättning för kvinnors och mäns möjligheter att fatta självständiga ekonomiska beslut. Frågor om ekonomiskt våld som kvinnor och män kan utsättas för som en direkt följd av ekonomiskt beroende av en partner kommer också att belysas under det svenska ordförandeskapet. Vidare kräver arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) ökad uppmärksamhet och synlighet för att detta våld och förtryck effektivt ska kunna förebyggas och bekämpas.

Prioriterade områden

Ekonomisk jämställdhet

Ekonomisk jämställdhet och kvinnors ekonomiska självständighet är en förutsättning för jämställda samhällen. Under det svenska ordförandeskapet kommer olika aspekter på detta tema att lyftas fram, bland annat behovet av en jämställd och trygg arbetsmarknad där kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) kräver ökad uppmärksamhet och synlighet för att detta våld och förtryck effektivt ska kunna förebyggas och bekämpas. Inom jämställdhets- och hbtqi-sek­torn kommer därför det nordiska HRV-arbetet att lyftas fram under det svenska ordförandeskapet. Ett långsiktigt och strategiskt mål är att stärka och utveckla det nordiska arbetet, bland annat genom ökad kunskap om hur de nordiska länderna och de självstyrande områdena arbetar med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive arbete med hbtqi-personer.

Etablering på arbetsmarknaden och mer jämställda möjligheter till integration

Utrikes födda och i synnerhet nyanlända har ofta svagare anknytning till arbetsmarknaden än de som är födda i något nordiskt land. Detta gäller särskilt för utrikes födda kvinnor. Inom integrationsområdet kommer det svenska ordförandeskapet att ha fokus på hur etableringen på arbetsmarknaden kan förbättras. Där kommer samlad nordisk kunskap om validering och bedömning av utländsk kompetens, digitala möjligheter och hur utrikes födda kvinnors och mäns föräldraskap påverkar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden lyftas fram.

Möten och konferenser (uppdateras löpande)

  • 10–14 mars: Commission on the Status of Women (CSW) i New York
  • 12 juni: Seminarium: Vägar till jämställd integration - utrikesfödda kvinnors arbetsmarknadsetablering, Göteborg
  • 23 oktober, Konferens om transpersoners livsvillkor med fokus på arbetslivet, Stockholm 
  • 27 november: Nordiskt jämställdhetsministermöte, Stockholm
  • 27 november: Nordisk-baltiskt ministermöte om mäns våld mot kvinnor
    och våld i nära relationer, Stockholm

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Här finns samlad information om ordförandeskapet:

Laddar...