Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A)

Publicerad

Ministerrådet för arbetsliv (MR-A) leds av de nordiska arbetsmarknadsministrarna. Samarbetet är i huvudsak inriktat på frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö och arbetsrätt. Sverige kommer under sitt ordförandeskap att fokusera på kompetensförsörjning, den gröna omställningen, arbetslivskriminalitet och arbetsrelaterad dödlighet på den gemensamma nordiska arbetsmarknaden.

Ladda ner:

Globalisering, digitalisering, teknikutveckling och grön omställning innebär att samhället och arbets­marknaden förändras i högt tempo. Detta leder till betydande utmaningar för kompetensförsörjningen i de nordiska länderna. Inte minst gäller det i norra Sverige där den gröna omställningen är i framkant i världen. En säker och utvecklande arbetsmiljö, goda villkor för arbetstagare och rättvis konkurrens är central för en väl fungerande och hållbar gemensam nordisk arbetsmarknad.

Prioriterade områden

En gemensam nordisk arbetsmarknad i 70 år

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden utgör ett mycket centralt element i det nordiska samarbetet och därför kommer det svenska ordförandeskapet att anordna ett jubileumsevent i juni 2024 för att uppmärksamma vad den gemensamma arbetsmarknaden har betytt för Norden i 70 år. Fokus riktas på vad som behöver vidareutvecklas för att säkerställa ökad gränsöverskridande arbets­kraftsmobilitet samt hur samarbete kring gemen­samma utmaningar om kompetensbrist kan under­lätta matchningen.

Nordisk-baltiskt samarbete kring arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet leder till många negativa konsekvenser; det blir en snedvriden konkurrens, det är en inkomstkälla för den grova organiserade brottsligheten och arbetskraften riskerar att utnytt­jas på olika sätt vilket gör att otryggheten i arbets­livet ökar. Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska minister­rådet 2024 kommer det att vara ett särskilt fokus på nordisk-baltiskt samarbete om arbetslivskriminalitet.

Grön omställning på arbetsmarknaden

Den gröna och digitala omställningen på arbets­marknaden leder till stor efterfrågan på arbetskraft och ställer samtidigt krav på nya behov av kom­petens. Detta leder till betydande utmaningar för kompetensförsörjningen i de nordiska länderna. För att öka kunskapen och få ett mer samlat grepp om vilka utmaningar den gröna omställningen på arbetsmarknaden för med sig kommer det årliga arbetsmarknadsministermötet i Nordiska minister­rådet för arbetsliv (MR-A) att anordnas i Skellefteå i november 2024. Skellefteå är en av de orter i norra Sverige där nyindustrialiseringen är särskilt påtaglig.

Arbetsrelaterad dödlighet i Norden

För att skapa större kunskap om hur den arbetsrelaterade dödligheten kan minska kommer det svenska ordförandeskapet tillsammans med den svenska ILO-kommittén att arrangera ett seminari­um i samband med firandet av Världsarbetsmiljöda­gen i april 2024. Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott har finansierat en nordisk studie som undersöker uppskattningen av arbetsrelaterade dödsfall i de nordiska länderna som kan hänföras till olika arbetsmiljöexponeringar.

Nordiska ministerrådets samarbetsprogram om integration

Ett särskilt samarbetsprogram om integration etablerades 2016.  En referensgrupp med representanter från de nordiska departementen/ministerierna som är ansvariga för integration, är knuten till programmet. Samarbetsprogrammet ska understödja de nordiska ländernas arbete med integration genom att förstärka det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare med fokus på erfarenhetsutbyte och utveckling av ny kunskap. Det svenska ordförandeskapet kommer i samarbete med samarbetsprogrammet att anordna en nordisk integrationskonferens med fokus på validering och bedömning av utländsk kompetens, digitala möjligheter och hur utrikes födda kvinnor och mäns föräldraskap påverkar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Möten och konferenser (uppdateras löpande)

  • 26 april, Världsarbetsmiljödagen med nordiskt tema, Stockholm
  • 18–19 juni, jubileumsevent – 70 år av gemensam nordisk arbetsmarknad, Malmö
  • 12 september, nordisk–baltiskt seminarium om arbetslivskriminalitet, Stockholm
  • 5–6 november, nordiskt arbetsmarknadsministermöte, Skellefteå
  • 11–12 december, nordisk integrationskonferens, Stockholm

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Här finns samlad information om ordförandeskapet:

Laddar...