Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Beslut om att öka digitaliseringen inom socialförsäkringsområdet för att motverka bidragsbrott och förebygga felaktiga utbetalningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över möjligheterna att öka digitaliseringen inom socialförsäkringens område. Syftet med utredningen är att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar samt att ge mer individanpassad service och effektivisera handläggningen av socialförsäkringsärenden. Skolverkets rättschef, Erik Janzon, har utsetts till särskild utredare för utredningen.

Årligen beräknas omkring 15–20 miljarder kronor betalas ut felaktigt från välfärdssystemen och ca 90 procent av det skattade beloppet uppskattas bero på att felaktiga uppgifter ligger till grund för utbetalningarna. De främsta orsakerna till bidragsbrott och felaktiga utbetalningar är att enskilda, avsiktligt eller oavsiktligt, lämnar oriktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändrade förhållanden. Det är angeläget att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har goda förutsättningar att förena god service med effektiva kontrollfunktioner som förhindrar bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.

Som en åtgärd för att motverka felaktiga utbetalningar och för att förenkla för människor att lämna korrekta uppgifter, vill regeringen därför utreda möjligheten att öka digitaliseringen inom socialförsäkringens område, med utgångspunkt i förmånerna sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och bostadsbidrag samt bostadstillägg till pensionärer. Av genomförda studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar framgår att de belopp som betalas ut felaktigt och andelen misstänkta avsiktliga fel inom dessa förmåner är stora.

– Att sätta stopp för bidragsbrottslighet och förhindra felaktiga utbetalningar är ett prioriterat område. Sedan regeringen tillträdde har en rad åtgärder presenterats, vi har bland annat inrättat Utbetalningsmyndigheten och stärkt informationsutbytet mellan bland annat Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, samtidigt som vi utreder hur sekretessen mellan myndigheter kan rivas samt hur en bidragsspärr för den som dömts för bidragsbrott kan införas. Nästa steg handlar bland annat om att utreda hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten kan ges utökade möjligheter att samla in information som behövs för att de ska kunna fatta rätt beslut från början i utpekade förmåner där det förekommer felaktigheter, samtidigt som handläggningen effektiviseras. Att bekämpa välfärdsbrottsligheten handlar inte enbart om att upprätthålla legitimiteten för socialförsäkringarna, det handlar också om att minska de felaktiga utbetalningarna och strypa den kriminella ekonomin, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Utredaren ska inom ramen för uppdraget bland annat

  • analysera och lämna förslag till hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten digitalt och med stöd av ny teknik (såsom AI) kan ta tillvara befintliga interna uppgifter och hämta in uppgifter digitalt som behövs från andra än den sökande för att bedöma rätten till och ersättningens storlek vad gäller förmånerna sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och bostadsbidrag samt bostadstillägg till pensionärer, med utgångspunkt i de av 2021 års bidragsbrottsutredning identifierade gemensamma riskerna,
  • sammanfatta de möjligheter som identifierats under arbetet när det gäller att nyttja digitaliseringen inom socialförsäkringens övriga förmåner och andra förmåner som administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2025.

 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...