Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

"Det är hög tid att vi arbetar samlat kring äldrefrågorna för att ge äldre en värdig ålderdom med god livskvalitet. Dels ska vi värna om dem som arbetat ett helt arbetsliv genom att trygga deras ekonomi och behov av god omsorg. Dels ska vi ta vara på det höga värde som våra äldre har för hela samhället, motverka åldersdiskriminering och ta vara på den kunskap och erfarenhet som de bidrar med."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Tenje

  • Pensionsgruppen överens: Det ska bli möjligt att pausa tjänstepensionen

    Idag ägde det första mötet med pensionsgruppen rum med samtliga riksdagspartier, något som aldrig tidigare har hänt. Under mötet ställde sig pensionsgruppen bakom inriktningen om mer flexibla regler för utbetalning av tjänstepension.

  • Välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga

    Regeringen tillsätter en utredning som syftar till att fler av dem som vill ta del av insatser med stöd av välfärdsteknik ska få möjlighet till det. Utredaren ska ta fram förslag på reglering av användningen av välfärdsteknik vid utförandet av insatser inom socialtjänsten och verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredaren ska även lämna förslag på en reglering av användning av välfärdsteknik när insatser ges till personer med nedsatt beslutsförmåga. Syftet är att de ska erbjudas insatser på samma villkor som andra.

  • Regeringen stärker myndigheternas arbete mot bidragsbrottslighet

    I en proposition föreslår regeringen att Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bland annat ska få utökade möjligheter att använda personuppgifter vid kontroller och utökade möjligheter att utbyta uppgifter digitalt med andra myndigheter. Syftet är att ge myndigheterna bättre förutsättningar att upptäcka, förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

Statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen.
Regeringen föreslår i budgeten för 2024 att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen föreslår fortsatt satsning på kompetenshöjning inom äldreomsorgen

Fredagen den 8 september besökte statsminister Ulf Kristersson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vård- och omsorgsboendet Kungsgården i Kungsängen. I samband med besöket hölls en pressträff där statsministern och äldre- och socialförsäkringsministern meddelade att regeringen i budgeten för 2024 föreslår att 1,7 miljarder kronor avsätts för att fortsätta med den påbörjade kompetenssatsningen för personal inom kommunalt finansierad äldreomsorg. Regeringen beräknar även avsätta motsvarande belopp 2025 och 2026.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Ersättning för höga sjuklönekostnader fasas ut

Regeringen anser att ersättningen för höga sjuklönekostnader är en problematisk förmån av flera skäl. Bland annat utgör de relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare minskade drivkrafter att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Remiss av betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52)

I början av september tog äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje emot betänkandet Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen från Amir Rostami, särskild utredare i 2021 års bidragsbrottsutredning. De felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen uppgår till cirka 15-20 miljarder kronor årligen. Drygt hälften av de felaktiga utbetalningarna har uppskattats vara misstänkta bidragsbrott. Att bekämpa bidragsbrott är en prioriterad fråga för regeringen som nu lämnat betänkandet på remiss.

Porträtt på Anna Tenje och Paulina Brandberg
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltog i ett rundabordssamtal om satsningar för ett hållbarare arbetsliv. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statsråden deltog i samtal om satsningar för ett hållbarare arbetsliv

Att fler blir äldre är positivt men det ställer också nya krav på välfärden. En prioriterad fråga för regeringen är att klara av att möta kompetensförsörjningsbehoven inom offentlig sektor och skapa fler förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Under fredagen deltog äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i rundabordssamtal tillsammans med representanter från den offentliga arbetsmarknaden, för att diskutera gemensamma satsningar på området.

Innehåll från Anna Tenje

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 108 träffar.