Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Ansvariga statsråd
Jeanette Gustafsdotter
Ansvariga departement
Kultur­departementet

Aktuellt

  • Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes

    Onsdag 1 juni överlämnade Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt delbetänkande till kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Regeringen beslutade om kommissionens direktiv den 19 mars 2020 och om tilläggsdirektiv den 23 juni 2021.

  • Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

    Regeringen fattade den 28 april beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

Mer om minoritetspolitiken

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Statens kulturråd att främja de nationella minoritetsspråken

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att under 2022–2024 arbeta med litteratur- och läsfrämjande åtgärder för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Sametinget att vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket

Regeringen ger Sametinget i uppdrag att under 2022–2024 vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket.

Illustration: Regeringskansliet

Så arbetar Sverige med de nationella minoriteterna

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Samerna är också ett urfolk. Målet för politikområdet är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken.

Innehåll om Nationella minoriteter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 71 träffar.