Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Ansvariga departement
Kultur­departementet

Aktuellt

 • Judiska museet beviljas en miljon kronor för insatser inför jubileumsåret 2025

  Regeringen har beslutat att bevilja Judiska museet i Stockholm en miljon kronor för insatser inför jubileumsåret 2025 – 250 år av etablerat judiskt liv i Sverige. Medlen ska gå till projektet Synagogan på Själagårdsgatan 19 – grunden för judiskt liv i Sverige med syfte att öka kunskapen om platsens historia, synliggöra det judiska kulturarvet och tillgängliggöra en unik kulturmiljö för allmänheten.

 • Regeringen beslutar om förordning om statsbidrag för samiska organisationer

  Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för samiska organisationer. Förordningen träder i kraft den 16 april och tillämpas första gången för bidragsåret 2025.

 • Proposition om tydligare regler för val till Sametinget

  Regeringen har i dag den 14 mars 2024 beslutat om en proposition med förslag till ändringar i sametingslagen och lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar. Ändringarna är av valteknisk karaktär och syftar till att göra reglerna om val till Sametinget tydligare och mer lika de som gäller för allmänna val.

 • Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna ska motverkas

  Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att sammanställa en lägesbild av utsattheten för mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna i Sverige. Myndigheten ska också främja insatser som syftar till att bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bland de nationella minoriteterna. Utsattheten för hedersrelaterat våld och förtryck och hbtqi-personers situation ska särskilt uppmärksammas.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Relaterade artiklar Nationella minoriteter

Kultur­ministern tar emot betänkande från Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset i Pajala

Den 15 november överlämnade, Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt slutbetänkande till kulturminister Parisa Liljestrand. Sannings- och försoningskommissionen är den första i sitt slag i Sverige. Överlämnandet ägde rum i Folkets hus i Pajala.

Utredningen Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige har överlämnat sitt betänkande till kultur­ministern

Kulturminister Parisa Liljestrand har i dag tagit emot betänkande från utredningen Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige (Ku 2022:01). Överlämnandet ägde rum på Judiska museet i Stockholm.

Romsk inkludering

Strategin för romsk inkludering antogs 2012 med det övergripande målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Den tjugoåriga strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna med särskild betoning på principen om icke-diskriminering. Strategin utgår även från ett jämställdhetsperspektiv och arbetet ska präglas av romskt deltagande och inflytande.

Mer om minoritetspolitiken

Illustration: Regeringskansliet

Statens kulturråds uppdrag att främja de nationella minoritetsspråken

Statens kulturråd har i uppdrag att under 2022–2024 arbeta med litteratur- och läsfrämjande åtgärder för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Illustration: Regeringskansliet

Sametingets uppdrag att vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket

Sametinget har i uppdrag att under 2022–2024 vidta språkvårdande insatser samt att arbeta med språkteknologi för att stärka och utveckla det samiska språket.

Illustration: Regeringskansliet

Så arbetar Sverige med de nationella minoriteterna

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Samerna är också ett urfolk. Målet för politikområdet är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken.

Innehåll om Nationella minoriteter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 71 träffar.

Laddar...