Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer 2021/22:FPM64

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europarlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer.

Ladda ner:

I förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer föreslås befogenheter för kommissionen att anta olika typer av åtgärder i de fall där EU anser att tredje land bedriver ekonomiskt tvång mot EU eller dess medlemsstater i syfte att påverka politiska beslut. Kommissionen föreslår en bred palett av handelspolitiska åtgärder såsom tullar, kvoter, begränsningar i transit, uteslutning och/eller fiktiva prispåslag vid deltagande i offentlig
upphandling, exportrestriktioner, inskränkningar i tjänstehandel och
investeringsmöjligheter, liksom andra åtgärder, såsom upphävt
immaterialrättsligt skydd, begränsningar av finansiella tjänster, begränsningar av tillstånd att använda kemikalier, inskränkningar i tillstånd vad avser växtoch djurskydd samt tillgång till finansiering via EU:s forskningsprogram. Parallellt med en utredning om ett tredje land bedriver ekonomiskt tvång ska kommissionen samråda med det berörda landet i syfte att få det pågående hotet att upphöra. Åtgärder ska enligt förslaget införas om samråd inte avhjälpt problemet. Regeringen uppskattar kommissionens ansträngningar att analysera problemet med ekonomiskt tvång och anser att både handels- och säkerhetspolitiska perspektiv i större utsträckning behöver vägas in när geopolitiska och geoekonomiska spänningar ökar. Samtidigt ser regeringen en rad problem med förslaget till åtgärder. Regeringen anser att utgångspunkten för att bemöta ekonomiskt tvång från tredje land är förhandlingar, regler och diplomati. Det globala regelbaserade handelssystemet är fortsatt den bästa garanten mot en utveckling mot ett ökat användande av ekonomiska tvångsåtgärder från tredje länder. Kommissionens tolkning av tillämpligt folkrättsligt regelverk måste analyseras noggrant för att säkerställa att EU inte riskerar att vidta åtgärder som strider mot folkrätten eller kringgår WTO-rätten. Vidare menar regeringen att det är problematiskt att förslaget innebär att kommissionen själv avgör om det föreligger ekonomiska tvångsåtgärder från tredje land, och som beslutar i vilken utsträckning, och med vilken åtgärd EU bör svara. Regeringen anser att det finns en risk att EU genom att tillämpa instrumentet såsom det nu är utformat själv kan anklagas för ekonomiskt tvång. Regeringen menar vidare att processen för införande av åtgärder behöver bli tydligare då det är av yttersta vikt att de åtgärder som EU vidtar är lagliga och helt öppna och inte kan uppfattas som godtyckliga. Det är även viktigt att EU ses som en trovärdig partner och håller ingångna avtal. Förslagets överrensstämmelse med svensk rätt, inte minst utifrån svensk offentlighet- och sekretesslagstiftning behöver säkerställas. Förslaget innehåller en rad åtgärdsförslag som behöver beredas vidare i Regeringskansliet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.