Hoppa till huvudinnehåll

Ny nationell strategi ska stärka det brottsförebyggande arbetet

Publicerad

För att motverka brottsligheten och öka tryggheten behöver satsningar på rättsväsendet och straffrättsliga åtgärder kombineras med ett effektivt och proaktivt brottsförebyggande arbete. Regeringen har i dag därför presenterat en nationell strategi med fokus på sociala brottsförebyggande åtgärder. Syftet är bland annat att förebygga att barn och unga involveras i kriminella nätverk och annan brottslighet.

– Den allvarliga våldsutvecklingen kopplad till kriminella nätverk är ett av vår tids största samhällsproblem. Hela samhället måste flytta fram positionerna rejält i det brottsförebyggande arbetet. Därför har regeringen tagit fram en särskild fördjupad strategi för just det bredare socialpreventiva arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– För att bryta rekryteringen av barn och unga till de kriminella gängen behövs förebyggande insatser, bättre samverkan och ökad tillgänglighet. Det handlar bland annat om att ge socialtjänsten de verktyg som behövs för att skydda och stödja barn och unga. En central del i detta är arbetet med den nya socialtjänstlagen, som ska få socialtjänsten att arbeta mer förebyggande, innan behoven uppstår, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

– Det brottsförebyggande arbetet handlar om att se varenda unge och inte släppa taget. Och vi behöver göra det i tid med systematiska och effektiva förebyggande insatser där fler aktörer arbetar tillsammans. Det är av största vikt att vi ser till att barn och unga hittar andra gemenskaper än de kriminella gängens så att fler kan känna hopp inför framtiden, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Det är helt avgörande att vi ser till att alla barn klarar skolan. Vi vet att en bra skolgång stärker barn och ungas framtidsutsikter och är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga utanförskap, kriminalitet, missbruk och ohälsa. Därför måste skolan få bättre förutsättningar att sätta in rätt stöd i rätt tid, säger skolminister Lotta Edholm.

I skrivelsen Barriärer mot brott – en socialpreventiv strategi mot kriminella nätverk och annan brottslighet, är en utgångspunkt att insatser behöver vidtas på flera nivåer – såväl breda och tidiga förebyggande insatser som riktade insatser för riskgrupper och för personer som redan begår brott. Arbete på dessa nivåer utgör tre barriärer mot brottsligheten:

  • En första barriär mot brottsligheten – ett brett förebyggande arbete
  • En andra barriär mot brottsligheten – en negativ utveckling måste brytas tidigt
  • En tredje barriär mot brottsligheten – kriminella banor ska stoppas

Det handlar bland annat om att utveckla det brottsförebyggande arbetet i skolan, stärka föräldraansvaret och förbättra stödet till vårdnadshavare, ge socialtjänsten fler möjligheter att ge stöd och hjälp till barn och unga och att utveckla det återfallsförebyggande arbetet.  

Arbetet med att ta fram strategin påbörjades under 2023. Parallellt med arbetet i Regeringskansliet har kunskap inhämtats genom verksamhetsbesök, möten samt dialoger med forskare och representanter från myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.

Laddar...