Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Promemoria Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028

Publicerad

En utredare har fått i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att bland annat göra en översyn av vilka brott som bör ingå dels i det utdrag ur belastningsregistret som enligt skollagen ska uppvisas av den som erbjuds en anställning eller på annat sätt ska anlitas eller tas emot inom skolväsendet eller annan pedagogisk verksamhet, dels i den registerkontroll som kan göras av en person som är över 15 år och som är folkbokförd där pedagogisk omsorg ska bedrivas.

Ladda ner:

Vilka brott som ska omfattas av registerkontrollen regleras i förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Registerkontrollen föreslås, förutom där angivna brott, även omfatta uppgifter om domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts ut eller åtalsunderlåtelse meddelats för brottet involverande av en underårig i brottslighet enligt 16 kap. 5 a § brottsbalken och brott som omfattas av terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande äldre lag.

Ändringen i förordningen om belastningsregister föreslås träda i kraft den 1 december 2024.

Laddar...