Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Uppdaterad

Regeringen har beslutat om ett flertal insatser mot rasism, liknande fientlighet och hatbrott. Flera av insatserna genomförs inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som regeringen beslutade 2016. Planen utgör ett samlat grepp och inbegriper strategier och insatser för att förebygga och motverka rasism och hatbrott; genom förbättrad samordning och uppföljning, mer utbildning och forskning, ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället, ett förstärkt förebyggande arbete på nätet och ett mer aktivt rättsväsende.

Här följer exempel på insatser som för närvarande genomförs:

Förbättrad samordning och uppföljning

Forum för levande historia ansvarar för samordning och uppföljning av arbetet med planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och lämnar årligen en samlad rapport om arbetet till regeringen.

Mer utbildning, kunskap och forskning

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ta fram och sammanställa kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden 

Forum för levande historia genomför en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och idag. Myndigheten genomför bl.a. utbildningar, riktade till skolpersonal och andra offentliganställda, med fokus på att kvalitetssäkra offentliga verksamheters bemötande av allmänheten genom arbete mot rasism.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia att genomföra utbildningsinsatser inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Forum för levande historia har fått i uppdrag att ta fram och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

Regeringsuppdrag: Uppdraget i sin helhet på Ekonomistyrningsverkets webbplats. 

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att genomföra en kartläggning av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en kartläggning av kunskap inom ramen för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att öka kunskapen om hur romska barn och unga utsätts för antiziganism i dag.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län att öka kunskapen om romska barns och ungas utsatthet för antiziganism.

Regeringen har gett Sametinget medel för att genomföra en förankringsprocess hos det samiska folket, inför etablerande av en sanningskommission.

Uppdraget i sin helhet i Sametingets regleringsbrev (Ekonomistyrningsverket).

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.

Vetenskapsrådet utlyser medel för forskning om rasism

Pressmeddelande: Forskningsprogram om rasism inrättas.

Regeringen har avsatt medel för att stödja hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser 2018–2022.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

Den 13–14 oktober 2021 står Sverige värd för Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism och andra former av rasism. Hågkomstfrågor, utbildning om Förintelsen, antisemitism i sociala medier och åtgärder mot antisemitism kommer att stå i fokus för forumet. Med anledning av forumet genomför regeringen en nationell satsning för att öka kunskaperna i skolan och samhället.

Pressmeddelande: Nationell satsning ska öka kunskaperna om Förintelsen och antisemitism.

Satsningen består av följande fyra uppdrag:

1. Forum för levande historia ska genomföra en nationell satsning med förstärkta utbildningsinsatser om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, som särskilt riktas mot målgrupper som sällan nås av myndighetens verksamhet. Olika delar av skolväsendet och folkbildningen ska vara i fokus för insatserna. Även samhällsorienteringen för nyanlända ska omfattas av uppdraget.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia om nationell satsning med anledning av Malmöforumet 2020.

2. Statens historiska museer ska utveckla en svenskspråkig version av installationen Dimensions in Testimony (utvecklad av Shoah Foundation) där besökare kan samtala med personer som överlevt Förintelsen via förinspelade svar på frågor som möjliggörs genom artificiell intelligens-teknik.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statens historiska museer att utveckla en svensk version av installationen Dimensions in Testimony. 

3. Göteborgs universitet (Segerstedtinstitutet) ska ta fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium om undervisning i skolan som kan motverka antisemitism och andra former av rasism.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Göteborgs universitet att ta fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium.

4. Totalförsvarets forskningsinstitut(FOI) ska ta fram en rapport om antisemitism i sociala medier och andra digitala miljöer.

Uppdraget i sin helhet i Totalförsvarets forskningsinstituts regleringsbrev (Ekonomistyrningsverket).

Förstärkt förebyggande arbete på nätet

Statens medieråd har i uppdrag att ta fram metoder för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet bland barn och unga.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram metoder som kan motverka rasism på nätet bland barn och unga

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i uppdrag att kartlägga våldsbejakande extremistisk propaganda i digitala miljöer.

Uppdraget i sin helhet i Totalförsvarets forskningsinstituts regleringsbrev (Ekonomistyrningsverket).

Ett mer aktivt rättsväsende

Polismyndigheten har höjt ambitionsnivån avseende hatbrott. Numera finns en nationell kontaktpunkt för dessa frågor liksom så kallade demokrati- och hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att fortsatt vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin.

Polismyndigheten har också fått i uppdrag att redovisa resultatet av vidtagna åtgärder för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Polismyndigheten ska beskriva hur samverkan med myndigheter och organisationer bedrivs samt hur en fungerande dialog säkerställs gentemot grupper som utsätts för denna typ av brott.

Uppdraget i sin helhet i Polismyndighetens regleringsbrev (Ekonomistyrningsverket).

Åklagarmyndigheten har vidtagit åtgärder för att höja kvaliteten på arbetet mot hatbrott.

Brottsförebyggande rådet har på uppdrag av regeringen gjort en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott i Sverige och genomför nu motsvarande arbete gällande islamofobiska hatbrott.

Regeringsbeslut: Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om islamofobiska hatbrott.

Sedan 2018 finns ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. Centrets uppdrag är att bl.a. ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Center mot våldsbejakande extremism (cve.se). 

Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och ett förbud mot rasistiska organisationer som sådana.

Kommittédirektiv: Förbud mot rasistiska organisationer.

Ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen bidrag i enlighet med förordningen om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Uppdraget i sin helhet i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev (Ekonomistyrningsverket).

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har i uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar samt aktörers utsatthet för islamofobi och hatbrott.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.

Från och med 2018 höjdes anslagen till säkerhetshöjande åtgärder för bl.a. det civila samhället.

Uppdraget i sin helhet i regleringsbrev (Ekonomistyrningsverket).

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.