Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress.

Ladda ner:

Ett särskilt fokus ska vara kunskap om arbetsmiljö och vilken betydelse utsatthet till följd av etnisk tillhörighet, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning kan ha för individens hälsa. Utifrån den inhämtade och sammanställda kunskapen kan myndigheten lämna förslag på
evidensbaserade rekommendationer för att minska utsattheten för
arbetsrelaterad stress bland grupper som i högre grad drabbas, och som därmed kan bidra till god och jämlik hälsa. Myndigheten ska beakta ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med kunskapssammanställningen och eventuella förslag. I uppdraget ingår även att sprida resultaten av den sammanställda kunskapen så att den kan utgöra ett stöd för arbetsgivare, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten ska inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta
myndigheter såsom Arbetsmiljöverket, Diskrimineringsombudsmannen,
Folkhälsomyndigheten, Sametinget, arbetsmarknadens parter och
civilsamhällesorganisationer. 

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska lämna en delredovisning av arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 juni 2023 och därefter slutredovisa uppdraget senast den 1 mars 2024 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).