Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism Diarienummer: A2022/00845

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Forum för levande historia att under 2022–2024 genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att se till att en utbildningsinsats på högskolenivå genomförs i syfte att öka kunskapen om antisemitismens historia och utveckling, samtida antisemitism och dess konsekvenser. Utbildningsinsatsen ska bl.a. behandla pedagogiska verktyg och didaktiska val som bidrar till att stärka lärares arbete med att öka kunskapen om och hantera antisemitism. Målgruppen för insatsen ska vara lärare, rektorer och andra relevanta aktörer som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga.

Forum för levande historia ska i genomförandet av uppdraget samverka med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, föra dialog med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och inhämta kunskap och erfarenheter från övriga berörda myndigheter och aktörer.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 mars 2024. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 mars 2025.