Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att kartlägga kunskapen om antiziganism i grundskolan och gymnasiet Diarienummer: Ku2022/00923

Publicerad

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att kartlägga kunskapen om antiziganism i grundskolan och gymnasiet samt föreslå insatser för att motverka antiziganism.

Ladda ner:

Forum för levande historia ska

 • Sammanställa kunskapsnivån om romers historia i Sverige och om
  romers utsatthet för antiziganism bland elever och lärare.
 • Undersöka vilka kunskapskällor om romers historia och
  nutidssituation som elever, lärare och personal inom elevhälsan har.
 • Vid behov lämna förslag på insatser hur kunskapsnivån om romers
  levnadsvillkor och historia i Sverige kan höjas inom skolväsendet för
  att motverka antiziganism. Eventuella förslag ska även innehålla på
  vilket sätt de ska finansieras.

Forum för levande historia ska senast den 1 mars 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).