Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Nationell samordnare ska arbeta för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen

    Regeringen tillsätter nu en nationell samordnare som ska stödja lärosäten samt hälso- och sjukvården i deras arbete med att tillhandahålla platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet är att öka antalet utbildningsplatser så att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

  • Stödinsatser genomförs för att öka kunskapen om regelverket för etikprövning

    Regeringen ger nu Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser till forskningshuvudmän och forskare om regelverket för etikprövning av forskning som avser människor. Syftet är att stödja forskarna i tillämpningen av de förändringar av etikprövningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2020, så att forskning utförs i enlighet med de krav som följer av regelverket.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1945 träffar.