Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser SOU 2018:36

Publicerad

Ladda ner:

Utredningen har utrett om det behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning och har haft i uppdrag att föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser.

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera
• om det långsiktigt finns ett behov av en särskild reglering av ett
rättspsykiatriskt forskningsregister,
• vilken rättslig reglering av ett nationellt biobanksregister som
behövs,
• vilken rättslig reglering som behövs för att Statistiska centralbyrån
(SCB) ska ha möjlighet att lämna ut uppgifter om individers
inkomstförhållanden till Luxembourg Income Study (LIS),
• om det behövs ett förstärkt skydd för uppgifter om avlidna i
forensisk forskning, och
• vilka rättsliga förutsättningar som finns i EU:s dataskyddsförordning
för behandling av personuppgifter hos Kungliga biblioteket
och andra forskningsbibliotek.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

    I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Proposition (1 st)

  • Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

    I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).