Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet U2017/04465/F

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslår utredaren en rad ändringar i befintliga författningar som rör forskningsbibliotekens, det vill säga Kungliga bibliotekets, högskolebibliotekens och de privatfinansierade forskningsbibliotekens, arbetsuppgifter och personuppgiftsbehandling. De föreslår även en ny förordning om behandling personuppgifter i forskningsbibliotekens verksamhet. Syftet med författningsförslagen är att säkerställa att personuppgifter kan behandlas på ett ändamålsenligt och säkert sätt i bibliotekens verksamhet även efter att dataskyddsförordningen börjar tillämpas.

Den nya förordningen och författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018. 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

    I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Proposition (1 st)

  • Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

    I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Laddar...