Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål Diarienummer: U2018/01639/F

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat ett utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 4 maj 2018.

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Kammarrätten i Stockholm
3 Förvaltningsrätten i Göteborg
4 Justitiekanslern (JK)
5 Brottsförebyggande rådet
6 Rättsmedicinalverket
7 Datainspektionen
8 Kommerskollegium
9 Försvarsmakten
10 Totalförsvarets forskningsinstitut
11 Socialstyrelsen
12 Läkemedelsverket
13 Folkhälsomyndigheten
14 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
15 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
16 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
17 Inspektionen för socialförsäkringen
18 Pensionsmyndigheten
19 Statistiska centralbyrån
20 Arbetsgivarverket
21 Stockholms läns landsting
22 Uppsala läns landsting
23 Östergötlands läns landsting
24 Kalmar läns landsting
25 Skåne läns landsting
26 Västra Götalands läns landsting
27 Västerbottens läns landsting
28 Kiruna kommun
29 Luleå kommun
30 Stockholms kommun
31 Göteborgs universitet
32 Högskolan i Borås
33 Karlstads universitet
34 Karolinska institutet
35 Kungl. Tekniska högskolan
36 Lunds universitet
37 Malmö högskola
38 Mittuniversitetet
39 Stockholms universitet
40 Umeå universitet
41 Uppsala universitet
42 Örebro universitet
43 Kungl. Biblioteket
44 Vetenskapsrådet
45 Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
46 Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
47 Regionala etikprövningsnämnden i Lund
48 Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
49 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
50 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
51 Centrala etikprövningsnämnden
52 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande
53 Verket för innovationssystem
54 Sveriges lantbruksuniversitet
55 Riksarkivet
56 Arbetsförmedlingen
57 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering
58 Chalmers tekniska högskola AB
59 Ersta Sköndal Bräcke högskola
60 Jönköping University
61 Kungl. Vetenskapsakademien
62 Läkemedelsindustriföreningen
63 Statens medicinsk-etiska råd
64 Sveriges kommuner och landsting
65 Svenska Journalistförbundet
66 Svenska tidningsutgivareföreningen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...