Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (U 2016:04) Dir. 2017:29

Publicerad

Ladda ner:

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 kommittédirektiv om uppdrag att bland annat analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den generella reglering som Dataskyddsutredningen kommer att föreslå med anledning av EU:s nya dataskydds-förordning (dir. 2016:65).

Utredaren får nu dessutom i uppdrag att

  • analysera vilka rättsliga förutsättningar som finns i data-skyddsförordningen för behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets verksamhet, och
  • analysera vilken reglering som är möjlig och kan behövas utöver dataskyddsförordningen, med beaktande av de för-slag som kommer att lämnas av Dataskyddsutredningen, för att personuppgifter ska kunna behandlas på ett ändamålsenligt sätt i myndighetens verksamhet samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas, och
  • lämna de författningsförslag som behövs.

Uppdraget ska i den del som avser behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets verksamhet redovisas i en promemoria senast den 13 oktober 2017. Uppdraget i den del som ska redovisas senast den 8 december 2017 förlängs och ska i stället redovisas senast den 27 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

    I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Proposition (1 st)

  • Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

    I propositionen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Laddar...