Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Diarienummer: U2017/02644/F

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 15 september 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Riksrevisionen
3 Kammarrätten i Stockholm
4 Förvaltningsrätten i Göteborg
5 Justitiekanslern (JK)
6 Polismyndigheten
7 Säkerhetspolisen
8 Kriminalvården
9 Brottsförebyggande rådet
10 Rättsmedicinalverket
11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
12 Datainspektionen
13 Försvarsmakten
14 Försvarets materielverk
15 Totalförsvarets forskningsinstitut
16 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
17 Försäkringskassan
18 Socialstyrelsen
19 Läkemedelsverket
20 Folkhälsomyndigheten
21 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
22 Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering
23 Statens institutionsstyrelse
24 Myndigheten för delaktighet
25 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
26 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
27 Inspektionen för socialförsäkringen
28 Pensionsmyndigheten
29 E-hälsomyndigheten
30 Statistiska centralbyrån
31 Arbetsgivarverket
32 Statskontoret
33 Stockholms läns landsting
34 Uppsala läns landsting
35 Södermanlands läns landsting
36 Östergötlands läns landsting
37 Jönköpings läns landsting
38 Kronobergs läns landsting
39 Kalmar läns landsting
40 Gotlands läns landsting
41 Blekinge läns landsting
42 Skåne läns landsting
43 Hallands läns landsting
44 Västra Götalands läns landsting
45 Värmlands läns landsting
46 Örebro läns landsting
47 Västmanlands läns landsting
48 Dalarnas läns landsting
49 Gävleborgs läns landsting
50 Västernorrlands läns landsting
51 Jämtlands läns landsting
52 Västerbottens läns landsting
53 Norrbottens läns landsting
54 Borlänge kommun
55 Falköpings kommun
56 Kalmar kommun
57 Kiruna kommun
58 Luleå kommun
59 Lunds kommun
60 Partille kommun
61 Stockholms kommun
62 Sundsvalls kommun
63 Södertälje kommun
64 Statens skolverk
65 Skolforskningsinstitutet
66 Försvarshögskolan
67 Gymnastik- och idrottshögskolan
68 Göteborgs universitet
69 Högskolan i Borås
70 Högskolan i Halmstad
71 Karlstads universitet
72 Karolinska institutet
73 Kungl. Tekniska högskolan
74 Linköpings universitet
75 Linnéuniversitet
76 Luleå tekniska universitet
77 Lunds universitet
78 Malmö högskola
79 Mittuniversitetet
80 Mälardalens högskola
81 Stockholms universitet
82 Umeå universitet
83 Uppsala universitet
84 Örebro universitet
85 Kungl. biblioteket
86 Vetenskapsrådet
87 Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg
88 Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
89 Regionala etikprövningsnämnden i Lund
90 Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
91 Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
92 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala
93 Centrala etikprövningsnämnden
94 Rymdstyrelsen
95 Naturvårdsverket
96 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande
97 Statens energimyndighet
98 Statens väg- och transportforskningsinstitut
99 Trafikanalys
100 Sveriges geologiska undersökning
101 Verket för innovationssystem
102 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser
103 Skogsstyrelsen
104 Statens jordbruksverk
105 Sveriges lantbruksuniversitet
106 Statens veterinärsmedicinska anstalt
107 Livsmedelsverket
108 Lantmäteriet
109 Riksarkivet
110 Institutet för språk och folkminnen
111 Naturhistoriska riksmuseet
112 Arbetsförmedlingen
113 Arbetsmiljöverket
114 Medlingsinstitutet
115 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering
116 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
117 Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer
118 Chalmers tekniska högskola AB
119 Ericsson Research
120 Ersta Sköndal Bräcke högskola
121 Funktionsrätt Sverige
122 Hjärt-Lungfonden
123 Inera AB
124 Jönköping University
125 KK-stiftelsen
126 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
127 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
128 Kungl. Vetenskapsakademien
129 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien
130 Landsorganisationen i Sverige
131 Läkemedelsindustriföreningen
132 Nationellt biobanksråd
133 Pensionärernas riksorganisation
134 Research Institutes of Sweden
135 Statens medicinsk-etiska råd
136 Stiftelsen för strategisk forskning
137 Stiftelsen Institutet för framtidsstudier
138 Svenska läkaresällskapet
139 Svenskt Näringsliv
140 Sveriges akademikers centralorganisation
141 Sveriges kommuner och landsting
142 Sveriges Universitets- och högskoleförbund
143 Tjänstemännens Centralorganisation

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...