Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

En ny rymdlag SOU 2021:91

Publicerad

Rymdlagsutredningen redovisar i detta betänkande en översyn av rymdlagen och den anslutande rymdförordningen. I betänkandet lämnas ett antal förslag som syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för näringsliv och forskning.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat att:

  • En ny rymdlag ska införas. Lagen ska, liksom den nuvarande lagen, benämnas lagen om rymdverksamhet och kompletteras med en förordning. Den nya lagens syfte ska vara att främja svensk rymdverksamhet för att stärka forskning, utveckling och industrins innovations- och konkurrenskraft samt för att tillgodose samhällets behov av rymdrelaterad kunskap och teknik. Lagens syfte ska också vara att säkerställa Sveriges säkerhet och andra utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.
  • Såväl statlig som privat rymdverksamhet ska vara tillståndspliktig. Regeringen ska få föreskriva undantag från tillståndsplikt för rymdverksamhet som bedrivs av svenska staten. Myndigheter som hör till Försvarsdepartementet föreslås få undantag.
  • Rymdstyrelsen ska pröva frågor om tillstånd och myndigheten ska i varje enskilt tillståndsärende samråda med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Inspektionen för strategiska produkter i frågor om Sveriges säkerhet eller andra utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitiska intressen.
  • Rymdstyrelsen ska föra ett nationellt register över rymdföremål.
  • En miljöbestämmelse ska införas i rymdlagen för att rymdverksamhet ska bedrivas på sätt som är långsiktigt hållbart för miljön och nyttjandet av rymden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny rymdlag

    Rymdlagsutredningen redovisar i detta betänkande en översyn av rymdlagen och den anslutande rymdförordningen. I betänkandet lämnas ett antal förslag som syftar till att åstadkomma en långsiktigt hållbar reglering av rymdverksamheten som står i samklang med internationella regelverk och nationella säkerhetsbehov och som skapar förutsägbarhet och goda förutsättningar för näringsliv och forskning.

Remiss (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition