Medier

Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Mediepolitiken omfattar dagspress, radio och television samt skydd av barn och unga mot skadlig mediepåverkan.

Ansvariga för medier

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om medier

  • Mats Svegfors får uppdraget att utreda press- och mediestödet

    Regeringskansliet har gett Mats Svegfors i uppdrag att bistå med att föreslå hur stödet till nyhetsmedier kan förbättras genom att anpassa press- och mediestödsystemet till det moderna medielandskapet. Uppdraget redovisas senast den 1 juni 2022.

    – Det är viktigt med ett långsiktigt hållbart mediestöd som bidrar till bra villkor och ger förutsättningar för oberoende och lokalt förankrad nyhetsförmedling i hela landet. Jag är glad att Mats Svegfors kommer att leda arbetet med att ta fram förslag som har brett politiskt stöd, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Mediestöd för varannandagsutdelning

För att möjliggöra en fortsatt spridning av tryckta nyhetstidningar i områden där tidningsdistributionen påverkats av varannandagsutdelning av post föreslår regeringen att mediestödsanlaget ökas med 123 miljoner kronor för 2022.

- Jag är glad att vi med det här förslaget kan möjliggöra att tidningsläsare i glesbygd fortsatt kan få hem sin lokaltidning i brevlådan även kommande år, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Framtida villkor för kommersiell radio

Regeringen har den 16 september 2021 beslutat att ge Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att se över villkoren för kommersiell radio på längre sikt. Myndigheten ska i dialog med relevanta aktörer, inklusive branschen, analysera behovet av eventuella förändringar i regelverket för tillståndsgivning för analog och kommersiell radio.

- Att radioföretagens villkor är förutsägbara och ger möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet är en förutsättning för en långsiktigt hållbar kommersiell radio, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Reklamskatten slopas nästa år

Från och med nästa år vill regeringen avskaffa reklamskatten. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022. Det bedöms minska administrationen för omkring 1 600 idrottsföreningar.

- Reklamskatten träffar ofta små idrottsföreningar och andra föreningar i samhället som drivs av ideella krafter, medan reklampelare med skärm inte betalar någon skatt. Det är både omodernt och orättvist. Därför är det bra att skatten avskaffas, inte minst för idrotten, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen tillsätter en utredning om innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning

Regeringen har den 18 mars beslutat tillsätta en utredning med uppdrag att föreslå hur public service-innehåll på internet ska kunna omfattas av motsvarande villkor som gäller för sändningarna i marknätet, förutsatt att ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen genomförs som möjliggör detta. Utredaren ska också se över möjligheten att ändra ordningen för beslut vid så kallad förhandsprövning av nya tjänster hos public service-företagen.

Innehåll om medier

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 444 träffar.