Regeringens satsningar för att bekämpa hedersrelaterat våld och förebygga brott

Publicerad

Att öka tryggheten i Sverige och bekämpa kriminaliteten är en prioriterad fråga för regeringen. En viktig del i detta är det brottsförebyggande arbetet som behöver ske på bred front och i samverkan med kommuner och mellan myndigheter. Här kan du ta del av insatser inom Arbetsmarknadsdepartementets områden: integration, jämställdhet, utanförskap, arbetsmarknad och arbetsliv.

Insatser för att förebygga och bekämpa kriminalitet

Regeringen vill göra en treårig satsning på förebyggande insatser mot gängkriminalitet. För 2024 avsätts 80 miljoner kronor och för 2025 respektive 2026 beräknas 150 miljoner kronor per år. Satsningen görs i form av statsbidrag till kommuner för att förstärka det brottsförebyggande arbetet inom exempelvis socialtjänsten.

Pressmeddelande: Ny riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet 

Regeringen är fast besluten om att bekämpa brott, fusk och missbruk kopplat till arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten leder till många negativa konsekvenser; det blir en snedvriden konkurrens, det är en inkomstkälla för den grova organiserade brottsligheten och arbetskraften risker att utnyttjas på olika sätt vilket gör att otryggheten i arbetslivet ökar. Det är därför viktigt att bekämpa brott, fusk och missbruk kopplat till arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöverket har ett permanent anslag om 40 miljoner kronor per år som ska användas i arbetet mot arbetslivskriminalitet. Medlen ska under 2023 dels fördelas till de övriga åtta myndigheterna som samverkar i arbetet mot arbetslivskriminalitet: Polismyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Medlen ska också betalas ut till arbetsmarknadens parter för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter i syfte att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet. Slutligen får medel också användas för att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och till myndighetssamverkan.

Under 2022 och 2023 etableras sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Centren samlokaliseras med de regionala underrättelsecentren mot organiserad brottslighet. Hittills finns tre center på plats, i Göteborg, Umeå och Norrköping. Den 14 november öppnas centret i Stockholm. Under november öppnas även Bergslagens och Uppsalas center i tillfälliga lokaler.

Pressmeddelande: Fler regionala center mot arbetslivskriminalitet öppnas nästa år

När det gäller brottsförebyggande arbete finns det i Arbetsförmedlingens instruktion att myndigheten ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten. Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet (på Polismyndighetens hemsida)

Arbetsförmedlingen ska samverka med Kriminalvården i syfte att stärka möjligheterna att få och behålla ett arbete för arbetssökande som verkställer en påföljd i Kriminalvården. En mindre del av denna samverkan utgörs också av Krami-verksamheten, där också enskilda kommuner ingår som tredje part. Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommuner och riktar sig till personer med en bakgrund från kriminella sammanhang som är redo för en förändring. Krami erbjuder arbetsmarknadsinsatser för personer från 18 år som har behov av extra stöd för att få en sysselsättning eller börja studera. Arbetsförmedlingen kan bevilja subventionerad anställning till personer på anstalt på väg ut i arbetslivet.

Stopp för brott och fusk i välfärdssystemen

Betalningar från välfärdssystemen ska enbart ske till dem som har rätt till stöd. Att förhindra och förebygga felaktiga utbetalningar är mer effektivt än att upptäcka och åtgärda felen i efterhand. I arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar ingår även att hindra bidragsbrott. I regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen för 2023 fick därför myndigheten uppdraget "Rätt från början”. I uppdraget ska myndigheten utgå från den problembild de själva ser i arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar och redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med syftet att säkerställa och underlätta för den enskilde att lämna korrekta uppgifter till grund för beslut om ersättning. 

Uppdraget i Arbetsförmedlingen regleringsbrev

Den statliga lönegarantin är utsatt för bedrägerier av bland annat den organiserade brottsligheten. För att motverka missbruket behöver kontrollen förbättras. Därför avser regeringen att flytta ansvaret för utbetalning av lönegaranti från länsstyrelserna till Skatteverket och genomföra en större översyn av lönegarantisystemet. 

Artikel: Reformer inom jämställdhet, arbetsliv och arbetet mot rasism och diskriminering – Budgetpropositionen för 2024

Utanförskapet ska brytas 

Politik för minskat utanförskap och framgångsrik integration måste bygga på fakta och kunskap. Ett viktigt verktyg för detta är platsdata. Utgångspunkten är att resurser ska riktas till de områden som behöver dem mest för att åtgärda utanförskap och otrygghet.

För att säkerställa verktyg med platsdata föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 7 miljoner kronor för 2024 och 12 miljoner kronor per år från 2025 och framåt avsätts för ändamålet. Regeringen avser också att ge Boverket i uppdrag att fortsätta tillhandahålla och utveckla befintligt verktyg med platsdata. Myndigheten ska också samordna och ge stöd till berörda statliga myndigheter, regioner, kommuner och andra samhällsaktörer i användandet av platsdata.

Artikel: Reformer inom arbetsmarknad och integration – Budgetpropositionen för 2024 

Utanförskapets konsekvenser påverkar hela samhället men drabbar särskilt de människor som lever i områden som karakteriseras av utanförskap. Arbetet mot utanförskap måste bedrivas inom ordinarie strukturer och inom många olika politikområden. Flera strategiska statliga myndigheter kan utveckla sin ordinarie verksamhet för att i högre utsträckning bidra till att lyfta utanförskapsområden. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att 6 miljoner kronor per år avsätts för uppdrag till strategiska myndigheter för arbetet mot utanförskap.

Artikel: Reformer inom arbetsmarknad och integration – Budgetpropositionen för 2024 

För ungdomar kan ett sommarjobb spela en viktig roll i att tidigt ge arbetslivserfarenhet, ett kontaktnät och en möjlighet att bryta socioekonomisk inlåsning. I april gav regeringen därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet för att stärka deras möjligheter att skapa jobb till unga. Satsningen innebär att kommuner med hög arbetslöshet kan få ett bidrag via Arbetsförmedlingen för att under 2023 skapa jobb för ungdomar.

Pressmeddelande: Satsning på jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med hög arbetslöshet 

En viktig utgångspunkt för arbetet med att öka andelen utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden är jämställdhetspolitikens mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Öppen förskola bedöms vara en mycket bra arena för att komma i kontakt med målgruppen utrikes födda kvinnor med barn i åldern 0–6 år. I mars 2023 gjorde regeringen därför en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner om en treårig satsning på öppen förskola för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Överenskommelsen omfattar ca 23 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Regeringen och SKR i gemensam satsning för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete 

I juni 2023 gav regeringen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att i samverkan implementera en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Uppdraget syftade till att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden genom bland annat ökad kunskapsöverföring och förbättrad samverkan mellan myndigheter och kommunala, regionala och andra aktörer.

Pressmeddelande: Nya steg för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden 

För att öka kvinnors och flickors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet beslutade regeringen i mars 2023 om en förordning om statsbidrag för kvinnors och flickors organisering. Den nya förordningen ger förbättrade förutsättningar för kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar. För 2023 har Jämställdhetsmyndigheten fördelat 14 miljoner kronor till 24 kvinnoorganisationer för verksamhet som syftar till att engagera kvinnor och flickor i utanförskapsområden.

Pressmeddelande: Ökat stöd till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden 

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck våld växlas upp

Könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck är stora samhällsproblem som kränker och begränsar grundläggande fri- och rättigheter. Varje år utsätts tusentals flickor och kvinnor för trakasserier, våld och sexualbrott vilket orsakar stort lidande. Det är viktigt att alla som utsätts för sexuellt våld får rätt stöd och skydd, även pojkar, män och hbtqi-personer.

Sedan 2022 finns ett nationellt våldsförebyggande program inom området mäns våld mot kvinnor. Det förstärker såväl det tidiga våldsförebyggande arbetet som insatser gentemot dem som har förhöjd risk att utöva våld samt gentemot dem som har utsatt en närstående för våld.

Informationsmaterial: Nationellt våldsförebyggande program

Regeringen har stärkt det våldsförebyggande arbetet genom en permanent förstärkning på 50 miljoner kronor årligen för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I budgetpropositionen för 2024 aviserades en treårig satsning på ytterligare 50 miljoner kronor för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, könsrelaterat våld, prostitution och människohandel.

Pressmeddelande: Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks 

Jämställdhetsmyndigheten fördelar sedan 2022 statsbidrag för att främja utvecklingen av evidensbaserade insatser inom våldsförebyggande arbete. Bidraget riktar sig till ideella organisationer, kommuner och regioner.

Bidrag för visst våldsförebyggande arbete (på Jämställdhetsmyndighetens hemsida)

Skolverket har fått i uppdrag att stärka skolans och förskolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Skolinspektionen har också fått i uppdrag att granska skolornas arbete med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och andra kränkningar.

Pressmeddelande: Uppdrag att förstärka och granska skolans arbete mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag att utveckla stödmaterial för att förebygga våldsutsatthet bland barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår att göra en kartläggning av förebyggande metoder och arbetssätt för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck mot personer med funktionsnedsättning.

Pressmeddelande: Nytt uppdrag ska skapa bättre förutsättningar för att upptäcka och förebygga våldsutsatthet bland barn med funktionsnedsättning

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har fått ett förstärkt uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext. MFoF ska inhämta kunskap från forskning och praktik inom föräldraskapsstöd som bedöms ha förebyggande effekter avseende hedersrelaterat våld och förtryck och utveckla arbetssätt och metoder som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Pressmeddelande: Krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck