Reformer inom jämställdhet, arbetsliv och arbetet mot rasism och diskriminering – Budgetpropositionen för 2024

Publicerad

I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås satsningar när det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt arbetet mot rasism och diskriminering. Dessutom vill regeringen vidta åtgärder för att motverka missbruket inom lönegarantin. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att människor begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld som syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Personer som utsätts för denna form av våld och förtryck är en mycket utsatt grupp och drabbar framför allt flickor och unga kvinnor. Hedersrelaterat våld och förtryck kräver ökad uppmärksamhet och synlighet så att det kan förebyggas och bekämpas mer effektivt. Regeringen har därför gett en särskild utredare i uppdrag att bl.a. bedöma om det bör införas ett särskilt jämställdhetspolitiskt delmål för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. För att motverka och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel, har regeringen hittills i år fördelat nära 600 miljoner kronor i uppdrag till olika myndigheter. Som ett led i detta intensifierade arbete ges nu även Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige.

I budgeten för 2024 föreslår regeringen en treårig satsning på arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck med 50 miljoner kronor per år för att intensifiera arbetet. Satsningen förstärker de permanenta resurserna om drygt 350 miljoner kronor årligen som sedan tidigare finns på området. 

Pressmeddelande: Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Regeringen tillför medel till arbetet mot rasism

Arbetet inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som beslutades 2016 har bland annat bidragit till mer kunskap om hur rasism och diskriminering fortsätter utgöra en utmaning inom flera samhällsområden. För att fortsätta arbetet avser regeringen nu att tillföra arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering 20 miljoner kronor för år 2024 och 10 miljoner kronor för åren 2025 och 2026. Det innebär att cirka 48,5 miljoner kronor finns tillgängligt för insatser under nästa år. 

Förstärkningen gör att arbetet med att förebygga och motverka olika former av rasism och annan främlingsfientlighet kan fortsätta med en hög ambitionsnivå. Fokus kommer bland annat vara på att ta fram mer kunskap inom området och att skapa förutsättningar för att kunskapen används av berörda aktörer. En annan viktig del handlar om att utveckla strukturen för arbetet mot rasism och hatbrott.

Pressmeddelande: Regeringen tillför medel till arbetet mot rasism 

Åtgärder mot missbruk av lönegarantin

Den statliga lönegarantin är utsatt för bedrägerier, bl.a. av organiserad brottslighet. För att motverka missbruket behöver kontrollen förbättras. Därför avser regeringen att flytta ansvaret för utbetalning av lönegaranti från länsstyrelserna till Skatteverket och genomföra en större översyn av lönegarantisystemet. 

Med utgångspunkt i vissa delar av förslagen i Skatteverkets promemoria Lönegaranti (A2022/01136), avser regeringen att genomföra nödvändiga regeländringar för att flytta ansvaret för utbetalning av lönegarantiersättning från de sju länsstyrelser som i dag hanterar sådana ärenden till Skatteverket. Regeringen föreslår att Skatteverkets anslag ökas med 20, 2 miljoner kronor fr.o.m. 2025 för kontroll av lönegarantiärenden och för att betala ut ersättning från lönegarantin.

För att ytterligare minska utrymmet för missbruk och motverka felaktiga utbetalningar avser regeringen att därutöver tillsätta en utredning som ska genomföra en större översyn av lönegarantisystemet.