Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring Diarienummer: Fi2023/02894

Publicerad

Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen ges i uppdrag att lämna förslag på hur Fastighetsmäklarinspektionens uppgifter kan överföras till och inordnas i Konsumentverket.

Ladda ner:

Myndigheterna får, utöver detta, vid behov även lämna andra förslag som innebär att myndigheternas uppgifter läggs samman. Myndigheterna ska analysera konsekvenserna av de förslag som lämnas.

Utgångspunkten för organisationsförändringen ska vara att de uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade, och att genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet. Organisationsförändringen ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Utgångspunkten ska vidare vara att organisationsförändringen ska träda i kraft senast den 1 januari 2026.

Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen ska:

 • beskriva för- och nackdelar med att myndigheternas uppgifter läggs
  samman, t.ex. synergi- och effektivitetsvinster, vilken möjlighet det
  finns för kvalitetsförbättringar och risker för negativ påverkan på
  verksamheterna på kort och lång sikt,
 • identifiera eventuella överlappande uppgifter i de båda myndigheterna,
 • analysera ekonomiska, verksamhetsmässiga och personellakonsekvenser på kort respektive lång sikt, särskilt konsekvenserna för kompetensförsörjningen,
 • identifiera de författningar som berörs av organisationsförändringen, samt
 • i övrigt identifiera vad som är viktigt för regeringen att ta hänsyn till vid sin prövning av organisationsförändringen, t.ex. styrningsfrågor, val av ledningsform och behov av särskilda organ.


Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen ska vid genomförandet av uppdraget löpande utbyta information, underlag och synpunkter.

Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen ska samråda med Arbetsgivarverket i arbetsgivarpolitiska frågor och vid behov inhämta stöd från andra relevanta myndigheter.

Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande. Konsumentverket och Fastighetsmäklarinspektionen ska senast den 1 mars 2024 lämna en gemensam skriftlig redovisning av uppdraget till Regerings-kansliet.