Artikel från Finansdepartementet

Regeringen föreslår åtgärder för att effektivisera statsförvaltningen

Publicerad

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen ett antal åtgärder för att svenska folket ska få bättre valuta för sina skattepengar. Ett arbete påbörjas för att minska antalet myndigheter. Dessutom föreslås en generell besparing i statsförvaltning på sammanlagt drygt 1,1 miljarder kronor.

- Varje skattekrona ska användas så klokt och effektivt som möjligt. Regeringen vill därför pröva ett antal myndighetssammanslagningar. Besparingen i statsförvaltningen görs dels för att finansiera övriga reformer i budgeten, dels för att stimulera myndigheterna att arbeta mer effektivt, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Arbetet med att minska antalet myndigheter inleds 

Regeringen kommer att ge tio myndigheter i uppdrag att ta fram förslag på hur sammanslagningar kan genomföras och analysera konsekvenserna. Utgångspunkten är att den mindre myndigheten inordnas i den större, men alternativa utformningar kan också övervägas. Följande sammanslagningar kommer att prövas:

  • Statskontoret inordnas i Ekonomistyrningsverket.
  • Myndigheten för stöd till trossamfund inordnas i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  • Konstnärsnämnden inordnas i Statens kulturråd.
  • Fastighetsmäklarinspektionen inordnas i Konsumentverket.
  • Myndigheten för arbetsmiljökunskap inordnas i Arbetsmiljöverket.

Därutöver kommer regeringen även att genomföra en översyn av de så kallade analys- och utvärderingsmyndigheterna i syfte att genomföra sammanslagningar. Regeringen vill också se över det statligt finansierade företagsfrämjandet för att göra stödet mer effektivt och ändamålsenligt.

En generell besparing i statsförvaltningen nästa år

I budgetpropositionen föreslår regeringen också en generell besparing i statsförvaltningen på sammanlagt drygt 1,1 miljarder kronor.

Besparingen motsvarar en neddragning av de flesta myndigheters förvaltningsanslag med en procent jämfört med den nivå som annars skulle ha gällt. Eventuella tillskott i budgetpropositionen i övrigt påverkas inte av besparingen.

Ett antal anslag på särskilt prioriterade områden undantas från besparingen, bland annat inom rättsväsendet och försvaret. Universitet och högskolor får en lägre besparing på motsvarande en halv procent på lärosätenas utbildnings- och forskningsanslag.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.