Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att lämna förslag om organisationsförändring Diarienummer: Ku2023/01032, Ku2023/01161

Publicerad

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden ska lämna förslag på hur Konstnärsnämndens uppgifter kan överföras till och inordnas i Statens kulturråd. Myndigheterna får, utöver detta, vid behov även lämna andra förslag som innebär att myndigheternas uppgifter läggs samman. Myndigheterna ska analysera konsekvenserna av de förslag som redovisas.

Ladda ner:

Utgångspunkten för organisationsförändringen ska vara att de uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade, och att
genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet
och kvalitet. Organisationsförändringen ska genomföras på ett
kostnadseffektivt sätt. Utgångspunkten ska vidare vara att  organisationsförändringen ska träda i kraft senast den 1 januari 2026.

Statens kulturråd och Konstnärsnämnden ska löpande informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om uppdragets genomförande. Statens kulturråd och Konstnärsnämnden ska senast den 1 mars 2024 lämna en gemensam skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).