Life science-strategin: Integrering av forskning och innovation i vården

Publicerad

Ny kunskap i form av hälsofrämjande metoder, produkter och behandlingar utvecklas och utvärderas bäst där patienterna och brukarna finns och med deras kompetens och medverkan i utvecklingsarbetet. Nedan följer information över de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Integrering av forskning och innovation i vården. Informationen uppdateras löpande.

Foto: Sahlgrenska

Översikt insatser: område 4

4.1 Incitament och goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning 

Uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige (regeringen.se - publicerad 27 april 2020)

Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin (Vetenskapsrådet - publicerad 29 mars 2021)

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (regeringen.se - publicerad

Ändringsbeslut Myndighet Vetenskapsrådet (Ekonomistyrningsverket - publicerad 4 mars 2021)

4.2 Fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård 

Näringslivets förutsättningar att bedriva kliniska prövningar ska säkras (Regeringe.se - publicerad 16 maj 2022)

Utredning av organisationen av kliniska kommittéer vid Vetenskapsrådet (VR.se - publicerad 12 oktober 2020)

Kommittén för kliniska studier avvecklas Vetenskapsrådet (VR -publicerad 6 april 2021)

Regeringen fortsätter att stötta kliniska läkemedelsprövningar i Sverige (regeringen.se - publicerad 16 dec 2021)

Regleringsbrev 2022 Myndighet Vetenskapsrådet (ESV.se)

Ny EU-harmonisering skapar bättre förutsättningar för kliniska läkemedels-prövningar (Läkemedelsverket - publicerad 31 jan 2022)

Regleringsbrev 2022 Myndighet Etikprövningsmyndigheten Ekonomistyrningsverket (ESV.se)

4.3 Hög kvalitet i kliniska studier

Forskningsbarometern 2021 (Vetenskapsrådet - publicerad 19 oktober 2021)

4.4 Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. (regeringen.se - publicerad

Precisionsmedicin införs i hälso- och sjukvården (Vinnova - publicerad 2 juli 2020)

Viktig satsning på precisionsmedicin i hela landet (Genomic Medicine Sweden -.publicerad 2 juli 2020)

Innovations- och forskningssatsningar på framtidens hälsovård och life science (regeringen.se - publicerad 26 mars 2021)

Miljonsatsningar på cancer, precisionsmedicin och hälsodata  (regeringen.se - publicerad 22 december 2020)

Regeringen satsar 16 miljoner på pilotprojekt inom precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer (regeringen.se publicerad 18 feb 2022)

4.1 Incitament och goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning 

Regeringen bedömer att det är viktigt att det finns goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning i alla delar av vården. Kombinationen av hög klinisk kompetens och hög forskningskompetens är viktig för den fortsatta utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Det är även viktigt att skapa motsvarande förutsättningar inom verksamheter inom social omsorg.

 • Tillfällig förstärkning av Kliniska studier Sverige

Våren 2020 fick Vetenskapsrådet i uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige i syfte att öka svenska kliniska forskares möjligheter att genomföra kliniska studier kopplade till sjukdomen covid-19. Uppdraget rapporterades i mars 2021.

Uppdrag att tillfälligt stärka verksamheten inom Kliniska studier Sverige - Regeringen.se - publicerad 27 april 2020

Förutsättningar för kliniska studier under covid-19-pandemin Vetenskapsrådet Publicerad 29 mars 2021

 • Ökad forskningskompetens i primärvården

I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen en satsning för ökad forskningskompetens i primärvården. Det är i primärvården som stora folksjukdomar såsom diabetes, hjärtkärlsjukdomar och astma diagnostiseras och behandlas. I Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2021 avsattes 35 miljoner för uppbyggnad och utveckling av forskningskompetens inom primärvården.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Regeringen.se Publicerad

Ändringsbeslut Myndighet Vetenskapsrådet - Ekonomistyrningsverket 
Publicerad 4 mars 2021

4.2 Fler företagsinitierade kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård 

Regeringen vill att fler kliniska studier, som bedrivs i samarbete med näringslivet, ska förläggas i Sverige. För att Sverige ska kunna konkurrera om framtida studier krävs infrastruktur som medger snabb introduktion i kliniskt bruk och effektiv utvärdering av diagnostik och behandlingsresultat, samt att hälso- och sjukvården har de resurser och de kompetenser som krävs för att kunna delta i näringslivssamarbeten.

 • Näringslivets förutsättningar att bedriva kliniska prövningar ska säkras

Antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar har minskat i Sverige och en utredning tillsätts för att se över förutsättningarna för att bedriva dessa.

Näringslivets förutsättningar att bedriva kliniska prövningar ska säkras Regeringen.se - publicerad 16 maj 2022

 • Utredning av Vetenskapsrådet kommittéer relaterade till klinisk forskning

Vetenskapsrådet fick i sitt regleringsbrev för 2020 i uppdrag att göra en översyn av myndighetens organisation rörande den verksamhet som bedrivs inom ramen för Kommittén för kliniska studier och Kommittén för klinisk behandlingsforskning.  Vetenskapsrådet lämnade sin rapport i oktober 2020. I mars 2021 avvecklades kommittén för kliniska studier.

Utredning av organisationen av kliniska kommittéer vid Vetenskapsrådet - publicerad 12 oktober 2020

Kommittén för kliniska studier avvecklas Vetenskapsrådet - publicerad
6 april 2021

 • Subventionerade avgifter för läkemedelsprövningar

Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel och medicintekniska produkter. Ansökningsavgiften är fastställd till 55 000 kronor. Enligt Läkemedelsverkets beräkningar skulle den ha behövt vara 150 000 kronor för att fullt täcka kostnaderna. Regeringen har förbundit sig att stå för mellanskillnaden fram till 2026.

Regeringen fortsätter att stötta kliniska läkemedelsprövningar i Sverige - Regeringen.se - publicerad 16 dec 2021

 • Uppdrag om att redovisa samordning av kliniska studier

Vetenskapsrådet: redovisa samarbetet inom hälso- och sjukvårdens nationella samordning av kliniska studier

Regleringsbrev 2022 Myndighet Vetenskapsrådet ESV

 • Nationell anpassning till Förordning (EU)nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel

Nya EU-förordningar som syftar till att förenkla kliniska prövningar av humanläkemedel började gälla 31 jan 2022 och nationella regelverk har anpassats till dessa. 

Ny EU-harmonisering skapar bättre förutsättningar för kliniska läkemedels-prövningar Läkemedelsverket  Publicerad 31 jan 2022

 • Statistik över kliniska studier

I regleringsbrevet för 2022 har Etikprövnings-myndigheten fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att föra och presentera statistik över kliniska studier i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2022.

Regleringsbrev 2022 Myndighet Etikprövningsmyndigheten Ekonomistyrningsverket

4.3 Hög kvalitet i kliniska studier

Regeringen anser att det är angeläget att kliniska studier som bedrivs inom svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet. Hög kvalitet är en grundläggande förutsättning för att resultaten av forskningen ska kunna bidra till innovation, implementeras och komma till nytta för vården och patienterna.

 • Forskningsbarometern 2021, Vetenskapsrådet

Forskningsbarometern ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige. Vetenskapsrådet ger ut Forskningsbarometern vartannat år.

Forskningsbarometern 2021 Vetenskapsrådet - publicerad 19 oktober 2021

4.4 Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården 

Regeringen vill att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att implementera precisionsmedicin i vården. För detta krävs långsiktiga, stödjande strukturer kring diagnostik, bioinformatik och intelligenta digitala beslutsstöd för prevention och behandling, samt ersättningssystem som uppmuntrar innovation och implementering av ny teknik.

 • Finansiering av Genomic Medicin Sweden via Vinnova

Vinnova finansierar Genomic Medicine Sweden (GMS) som möjliggör en mer individanpassad vård för den kommande treårsperioden 2022-2024.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. Regeringen.se - publicerad

Precisionsmedicin införs i hälso- och sjukvården - Vinnova - publicerad 2 juli 2020

Viktig satsning på precisionsmedicin i hela landet | Genomic Medicine Sweden.Publicerad 2 juli 2020

Innovations- och forskningssatsningar på framtidens hälsovård och life science - regeringen.se - publicerad 26 mars 2021

 • Miljonsatsningar på cancer, precisionsmedicin och hälsodata

Socialstyrelsen får i uppdrag att betala ut 16,5 miljoner konor till regionernas samverkansprojekt Genomic Medicine Sweden (GMS) till piloter inom genetisk och molekylär diagnostik, som en del av det som kallas precisionsmedicin.

Miljonsatsningar på cancer, precisionsmedicin och hälsodata - regeringen.se - publicerad 22 december 2020

 • Regeringssatsning på precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut medel till Genomic Medicine Sweden (GMS) för att bedriva pilotprojekt inom utveckling av gensekvensering

Regeringen satsar 16 miljoner på pilotprojekt inom precisionsmedicin för barncancer samt bröst- och äggstockscancer - regeringen.se publicerad 18 feb 2022

 • Forskningssatsning på precisionsmedicin

Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens forsknings- och innovationsproposition en satsning på forskning för att främja utvecklingen av precisionsmedicin.

Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning avsätts för detta ändamål 30 miljoner kronor 2021, 30 miljoner kronor 2022, 45 miljoner kronor 2023 och 45 miljoner kronor 2024.

Inom ramen för Vinnovas anslagsökning för forskning och utveckling avsätts 30 miljoner kronor 2021, 30 miljoner kronor 2022, 30 miljoner kronor 2023 och 30 miljoner kronor 2024 för infrastruktur för utveckling av ny molekylär diagnostik och behandling.

Regeringen stärker också den grundläggande finansieringen till SciLifeLab. Inom ramen för ökning av anslagen till Kungl. Tekniska högskolans för forskning och utbildning på forskarnivå avsätts 30 miljoner kronor 2021, 30 miljoner kronor 2022, 40 miljoner kronor 2023 och 50 miljoner kronor 2024 för finansiering av SciLifeLab.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige - regeringen.se - publicerad 17 dec 2020

 

 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret

Life science-konferensen 2022: Område 4

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Om forskning och innovation i vården

Anna Martling, KI/KS, och Marcus Lingman, Region Hallands sjukhusledning, sätter fokus på integrering av forskning och innovation i vården. Lyssna på ett samtal om ledarskap, engagemang och organisering för att underbygga kulturresan att arbete med forskning och innovation blir en självklar del av vårdens vardag. (Publicerad 9 juni 2021)