Life science-strategin: Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Publicerad

Investerings- och exportfrämjande är de två grundläggande komponenterna i internationaliseringen av svensk life science. Nedan följer information över de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Internationell attraktivitet och konkurrenskraft. Informationen uppdateras löpande.

Foto: Erik Flyg, KI

Översikt insatser: område 8

8.1 Bättre företagsvillkor för forskning och utveckling

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (regeringen.se - publicerad

8.2 Ökat främjande för export och investeringar

Regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet (regeringen.se - publicerad 27 dec 2021)

Stärkt svensk-brittisk samverkan genom svenskt innovations- och forskningskontor i London (regeringen.se - publicerad 27 dec 2021)

Sveriges export- och investeringsstrategi (regeringen.se - 
publicerad 19 december 2019)

Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att överbrygga
krisen i små innovativa bolag (regeringen.se - publicerad 20 maj 2020)

Uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktions-
kapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel (regeringen.se publicerad 4 jan 2021)

Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel (Vinnova.se - publicerad 26 april 2021)

Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner (regeringen.se -
publicerad

8.3 Företagsinkubatorer i världsklass 

Fortsatt satsning på BioVentureHub - en unik innovationshub inom life science (Vinnova.se - publicerad 24 jan 2020)

8.4 Kontinuerlig omvärldsbevakning, analys och uppföljning 

Tillväxtanalys får i uppdrag att ta fram en analysmetod för att följa life
science industrins utveckling (regeringen.se - publicerad

Metod för att följa företagspopulationen inom life science-sektorn
(Tillväxtanalys.se - publicerad oktober 2020)

Analys av life science-sektorn – för att synliggöra och stärka svensk
life science (regeringen.se - publicerad

8.1 Bättre företagsvillkor för forskning och utveckling

Regeringen har förstärkt avdraget för personer som arbetar med forskning eller utveckling, FoU-avdraget, för att underlätta för det svenska näringslivet att fortsätta investera i ny teknik och högt kunskapsinnehåll.

  • Förstärkt FoU-avdrag

Den 1 juli 2021 infördes ytterligare en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling - regeringen.se
publicerad

8.2 Ökat främjande för export och investeringar

I enlighet med regeringens export- och investeringsstrategi ska Sverige positioneras och marknadsföras som ett förstahandsval för globala aktörer vad gäller etableringar, investeringar och forsknings- och innovationssamarbeten inom life science-sektorn inklusive området precisionsmedicin.

  • Nytt innovations- och forskningskontor i London

I ett tidsbegränsat pilotprojekt etablerar Sverige ett sjunde innovations- och forskningskontor i utlandet vid Sveriges ambassad i London. Kontoret ska utveckla och stärka samverkan mellan Storbritannien och Sverige rörande frågor kopplade till regeringens life science-strategi, export- och investeringsstrategin, forsknings- och innovationspropositionen, samt regeringens strategiska samverkansprogram.

Regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet - Regeringen.se Publicerad 27 dec 2021

Stärkt svensk-brittisk samverkan genom svenskt innovations- och forskningskontor i London - regeringen.se - publicerad 27 dec 2021

  • Ny export- och investeringsstrategi med precisionsmedicin i fokus

Sverige ska positioneras och marknadsföras som ett förstahandsval för globala aktörer vad gäller etableringar, investeringar och forsknings- och innovationssamarbeten inom life science-sektorn inklusive området precisionsmedicin.

Sveriges export- och investeringsstrategi regeringen.se
publicerad 19 december 2019

  • Förstärkning till Almi invest

Förstärkning för riskkapitalinvesteringar i innovativa startups och tillväxtbolag, för att överbrygga krisen i små innovativa bolag och undvika att strukturkapital och immateriella värden i bland annat life science-sektorn skulle gå till spillo

Regeringen ökar Almi Invests investeringskraft för att överbrygga
krisen i små innovativa bolag - regeringen.se - publicerad 20 maj 2020

  • Uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel

Vinnova fick i uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel. Uppdraget rapporterades 26 april 2021.

Uppdrag att analysera Sveriges innovations- och produktions-
kapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel - regeringen.se publicerad 4 jan 2021

Sveriges innovations- och produktions-
kapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel Vinnova.se publicerad 26 april 2021

  • Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner

Vinnova har fått i uppdrag att etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner. Uppdraget avser leda till en storskalig processkapacitet och planeras att genomföras i samverkan med företaget NorthX Biologics i Matfors. Vinnova får för uppdraget 21 miljoner kronor 2021. För 2022 beräknas 15 miljoner kronor avsättas. Vinnova skjuter därutöver till 14 miljoner kronor ur befintliga medel. Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2023.

Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner - regeringen.se
publicerad

8.3 Företagsinkubatorer i världsklass 

Regeringen anser att det är viktigt att Sverige kan erbjuda konkurrenskraftiga företagsinkubatorer. Tillväxtbolag inom life science-sektorn behöver ha tillgång till expertstöd på hög internationell nivå, oberoende av var i landet företaget är lokaliserat.

  • AstraZeneca BioVentureHub 2.0

Regeringen har under senare år i samverkan med näringslivet och andra aktörer investerat i så kallade innovationshubbar. Två exempel är BioVentureHub vid AstraZeneca i Mölndal och Testa Center i Uppsala. BioVentureHub 2.0 innebär fortsatt stöd från Vinnova och expandering av verksamheten med målet att bli ett världsledande ekosystem inom life science och bygger vidare på det unika svenska samarbetsklimatet.

Fortsatt satsning på BioVentureHub - en unik innovationshub inom life science Vinnova.se - publicerad 24 jan 2020

8.4 Kontinuerlig omvärldsbevakning, analys och uppföljning 

Regeringen anser att det behövs kontinuerlig analys och uppföljning av life science-området, både nationellt och internationellt. Om Sverige ska kunna marknadsföras som ett förstahandsval för life science-investeringar krävs kunskap om hur vi presterar i förhållande till jämförelseländer.

  • Analysmetod för att följa life science-industrins utveckling

Tillväxtanalys fick i uppdrag att ta fram en analysmetod för att följa life science-industrins utveckling. Ett förslag på metoden är överlämnad..

Tillväxtanalys får i uppdrag att ta fram en analysmetod för att följa life
science industrins utveckling - regeringen.se -publicerad 

Metod för att följa företagspopulationen inom life science-sektorn
Tillväxtanalys.se publicerad oktober 2020

  • Analys av life science-sektorn – för att synliggöra och stärka svensk life science

Vinnova har fått i uppdrag att analysera den svenska life science-branschen. Syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt. Rapporteringen av uppdraget ska lämnas årligen. Vart tredje år, med start 2024, ska rapporten ta en bredare ansats med fördjupad rapportering från ett särskilt relevant område.

Analys av life science-sektorn – för att synliggöra och stärka svensk
life science regeringen.se - publicerad 

 

 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret