Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor U2024/00153

Publicerad

Säkerhetsläget har under de senaste åren blivit allt allvarligare och universitetens och högskolornas verksamhet är intressant för främmande makt. Lärosätenas krav på öppenhet och samverkan, inte minst internationellt, ställer stora krav på kunskap om och beredskap för hot och risker i det nya säkerhetsläget.

Ladda ner:

Utbildningsministern har gett f.d. landshövdingen Peter Egardt i uppdrag (U 2023:D) att biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag om hur universitets och högskolors kompetens i säkerhetsfrågor kan öka. Uppdraget omfattar universitet och högskolor med staten som huvudman och har ett särskilt fokus på universitetens och högskolornas styrelser.

I promemorian konstateras att säkerhetsarbetet och kompetensen i säkerhetsfrågor skiljer sig åt mellan lärosätena. Utredningen bedömer emellertid att det finns betydande brister i hanteringen av säkerhetsfrågorna vid samtliga universitet och högskolor. I promemorian ges förslag om hur universitets och högskolors kompetens i säkerhetsfrågor kan öka.

När det gäller frågan om hur kompetensen kan öka och säkerställas bland de styrelseledamöter som utses av regeringen föreslås att kompetens i säkerhetsfrågor ska beaktas vid nominering av dessa ledamöter. Detta ska framgå av det uppdrag som regeringen ger nomineringspersonerna. För att förtydliga styrelsens ansvar för verksamhetens säkerhet föreslås att det i 2 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100) ska framgå att styrelsen har att besluta om viktigare frågor om verksamhetens säkerhet. Utredningen föreslår därutöver som åtgärd för att höja styrelseledamöternas kompetens i säkerhetsfrågor att dessa bör erbjudas kompetenshöjande insatser. Regeringen bör ge Försvarshögskolan i uppdrag att, i samarbete med relevanta myndigheter, utveckla och genomföra sådana insatser som kan erbjudas styrelseledamöter men även rektorer. Säkerhetsfrågorna bör även ges utrymme i de introduktioner som Regeringskansliet ger nya styrelseledamöter respektive myndighetschefer.

Som ytterligare åtgärd för att öka lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor föreslås att regeringen bör utreda hur en stödfunktion i säkerhetsfrågor kan inrättas för universitet och högskolor. Syftet med en sådan stödfunktion ska vara att bistå lärosäten men även enskilda forskare med stöd i frågor som rör säkerhetsaspekter på internationella samarbeten.

 

Laddar...