Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förslag om hur lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka skickas på remiss

Publicerad

Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget fick Peter Egardt hösten 2023 i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att se över hur de statliga universitetens och högskolornas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka, med fokus på lärosätenas styrelser. Nu remitterar departementet utredarens förslag.

I promemorian Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor konstaterar utredaren Peter Egardt att säkerhetsarbetet och kompetensen i säkerhetsfrågor skiljer sig åt mellan lärosätena. Hans bedömning är dock att det finns betydande brister i hanteringen av säkerhetsfrågorna.

– Säkerhetsläget har under de senaste åren blivit allt allvarligare och universitetens och högskolornas verksamhet är intressant för främmande makt. Lärosätenas öppenhet och samverkan, inte minst internationellt, ställer stora krav på kunskap om och beredskap för hot och risker i det nya säkerhetsläget. Nu har vi kommit ytterligare ett steg på vägen i arbetet med att öka lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor, säger utbildningsminister Mats Persson.

I promemorian lämnas flera olika förslag om hur universitets och högskolors kompetens i säkerhetsfrågor kan öka. Samtliga förslag är utredarens egna.

När det gäller frågan om hur kompetensen kan öka och säkerställas bland de styrelseledamöter som utses av regeringen föreslås att kompetens i säkerhetsfrågor ska beaktas vid nominering av dessa ledamöter. Detta ska framgå av det uppdrag som regeringen ger nomineringspersonerna.

För att förtydliga styrelsens ansvar för verksamhetens säkerhet föreslås att det ska framgå i högskoleförordningen att styrelsen har att besluta i viktigare frågor om verksamhetens säkerhet.

Utredaren anser också att regeringen bör ge Försvarshögskolan i uppdrag att utveckla och genomföra kompetenshöjande insatser för styrelseledamöter och lärosätesledningar. 

Som ytterligare åtgärd för att öka lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor föreslås att regeringen ska låta utreda hur en stödfunktion i säkerhetsfrågor kan inrättas för universitet och högskolor. 

Utredaren rekommenderar vidare att regeringen bör säkerhetspröva rektorer vid lärosäten som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Om det finns personal vid lärosätet som är placerad i säkerhetsklass bör även rektor och styrelseordförande normalt vara placerade i säkerhetsklass 3.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...