Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären U2024/00229

Publicerad

Denna promemoria innehåller förslag som syftar till att främja mobilitet tidigt i den akademiska karriären.

Ladda ner:

Förslagen inkluderar ändringar i högskolelagen (1992:1434, HL) som möjlig gör förenade anställningar mellan högskolan och andra sektorer, vilket tidigare har varit förbehållet vissa kategorier av anställda vid sjukvårdsenheter som är upplåtna för medicinsk utbildning och forskning. Detta innebär att regleringen som avser förenade anställningar i fråga om specifika yrkeskategorier tas bort. Förslagen möjliggör också att en anställning som biträdande lektor eller en annan anställning som lärare kan förenas med en anställning i en annan sektor, vilket högskoleförordningen (1993:100, HF) nu endast möjliggör för lektorer och professorer. Syftet med dessa förslag är att öka mobiliteten mellan högskolan och andra sektorer, även tidigt i den akademiska karriären. De förfaranderegler om förenade anställningar som i dag finns i HL och HF föreslås tas bort.

Vidare lämnas ett förslag om ändring i HF om att tidsgränsen för anställning som biträdande lektor från doktorsexamen ska vara högst fem år eller högst sju år från avlagd doktorsexamen. Detta innebär att det, vid sidan av den tidsgräns om fem år som gäller i dag, införs en ny möjlig tidsgräns om sju år. Det föreslås vidare att respektive lärosäte ska få bestämma vilken gräns som ska gälla inom respektive ämnesområde. Syftet med dessa förslag är att till godose de skilda förutsättningar och behov som finns vid olika lärosäten för att främja mobilitet och excellens.

De förändringar som föreslås när det gäller tidsgränsen mellan doktors examen och ansökan till anställning som biträdande lektor föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. 

De förändringar som föreslås när det gäller förenade anställningar föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Laddar...