Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Finansdepartementet

Lagstiftningspaket om stöd till Ukraina under 2023 2022/23:FPM23

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021-2027, COM(2022) 595 final. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod, COM(2022) 596 final. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+), COM(2022) 597 final

Ladda ner:

Den 9 november 2022 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag om ett lagstiftningspaket om makrofinansiellt stöd till Ukraina under 2023. För att avhjälpa landets kortsiktiga finansieringsbehov, och för att bidra till återställandet av kritisk infrastruktur, föreslår kommissionen att ett instrument införs för att ge ekonomiskt stöd i form av förmånliga lån om högst 18 miljarder euro till Ukraina under 2023. Lånen ska finansieras genom gemensam upplåning med EU-budgeten som garanti, genom att utnyttja utrymmet mellan utgiftstaket och egna medelstaket, utan någon avsättning eller nationella bilaterala garantier. Sådan utlåning får enligt rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 endast ske till medlemsstater. För att möjliggöra det aktuella stödet till Ukraina krävs därför en förordningsändring. För att säkerställa en kostnadseffektiv upplåning och att medlen betalas ut med förmånliga villkor till Ukraina föreslår kommissionen att en diversifierad finansieringsstrategi ska användas. Strategin bygger på användning av olika skuldinstrument med varierande löptider, och olika finansieringsformer för upplåning. För att använda strategin krävs en ändring i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upp-hävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Ukrainas räntekostnader för lånen ska vidare subventioneras av EU genom externa öronmärkta intäkter från medlemsstaterna enligt deras respektive andel av EU:s totala bruttonationalinkomst.

Regeringen välkomnar ett mer förutsebart och strukturerat upplägg för EU:s likviditetsstöd till Ukraina. Regeringen stödjer därför det föreslagna lagstiftningspaketet för det makrofinansiella stödet till landet. Förslaget möjliggör en snabb process och utbetalning från EU och dess medlemsstater, vilket är viktigt mot bakgrund av Ukrainas akuta finansieringsbehov.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...